КАСКО Автомобилски кредити 

 

 

Аплицирај Online

Максимален износ

До 15.000 ЕУР 

Рок на отплата

До 84 месеци

Годишна каматна стапка

За кредити во ЕУР
 
За приматели на плата / пензија преку НЛБ Банка:

5,9% варијабилна за целиот период (6 мес.ЕУРИБОР+5,9 п.п) 

   

 

Услов

 • Редовно вработување/пензионер, со исполнет услов за кредитоспособност 
 • Без минимално потребно учество

Кокредитобаратели

Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба). Ко-кредитобарател може да биде сопружник, родител/и, браќа, сестри, деца.
Максимум до 75 год.старост до рок на отплата на кредитот

Обезбедување

- Полиса за каско осигурување (франшиза минимум 500 ЕУР)

 

- Меница од 500 МКД

* МКД: 9,04% СВТ за износ на кредит од 3.000.000 МКД, каматна стапка 8,56%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот / 10,02% СВТ за износ на кредит од 3.000.000 МКД, каматна стапка 9,46%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 900 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12.Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,98%.

* ЕУР: 6,96% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 5,9% фиксна за првата година на користење и променлива од 6,9% за остатокот на периодот, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот / 7,9% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 7,5%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 900 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). Кај кредити со 100% депозит ова не мора да се објавува бидејки каматните маргини се фиксни но се врзани за променливи кс на депозит.

***Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 

 

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 6.000 МКД фиксна еднократна провизија 

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (за приматели на плата)
 • 900 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгоди:

 • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошок за предвремена отплата:

 • Без трошоци 

Останати трошоци:

 • Меница од 500 МКД
 • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот

 

 

Аплицирај Online

Максимален износ

До 15.000 ЕУР

Рок на отплата

До 84 месеци

Годишна каматна стапка

За кредити во ЕУР
 
За приматели на плата / пензија преку НЛБ Банка:

5,7% варијабилна за целиот период (6 мес.ЕУРИБОР+5,7 п.п) 

  

 

Услов

 • Редовно вработување/пензионер, со исполнет услов за кредитоспособност 
 • Без минимално потребно учество 

 

Кокредитобаратели

Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба). Ко-кредитобарател може да биде сопружник, родител/и, браќа, сестри, деца.
Максимум до 75 год.старост до рок на отплата на кредитот

Обезбедување

- Полиса за каско осигурување (франшиза минимум 500 ЕУР)

- Меница од 500 МКД

* МКД: 9,04% СВТ за износ на кредит од 3.000.000 МКД, каматна стапка 8,56%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот / 10,02% СВТ за износ на кредит од 3.000.000 МКД, каматна стапка 9,46%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 900 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12.Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,98%.

* ЕУР: 6,96% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 5,9% фиксна за првата година на користење и променлива од 6,9% за остатокот на периодот, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот / 7,9% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 7,5%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 900 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). Кај кредити со 100% депозит ова не мора да се објавува бидејки каматните маргини се фиксни но се врзани за променливи кс на депозит.

***Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 

 

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 6.000 МКД фиксна еднократна провизија 

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (за приматели на плата)
 • 900 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгоди:

 • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошок за предвремена отплата:

 • Без трошоци 

Останати трошоци:

 • Меница од 500 МКД
 • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот

За повеќе информации кликни тука