Kредит обезбеден со 100% депозит

Зачувајте ја својата заштеда, а сепак реализирајте ги своите желби и потреби!

Максимален износ

97% од депонираниот депозит (за депозит во МКД и EUR)

90% од депонираниот депозит (за депозит во USD, CHF и останати валути)

Рок на отплата

1. Со ануитетска отплата:
До 20 години по желба на клиентот

2. За револвинг кредити:
До 12 месеци од датумот на склучување на договорот

Грејс период 

До 12 месеци (за ануитетска отплата)

Годишна каматна стапка

3,0% фиксна каматна маргина над износот на каматна стапка на

депозитот на годишно ниво за кредити до 600.000 МКД / 10.000 ЕУР

(СВТ* 3,11% за кредит во МКД; СВТ* 3,10% за кредит во ЕУР)

 

2,7% фиксна каматна маргина над износот на каматна стапка на депозитот

на годишно ниво за кредити над 500.000 МКД / 10.000 ЕУР (СВТ* 2,74%)

Обезбедување

Денарски депозит / Девизен депозит

*3,10% СВТ за износ на кредит од 10.000 ЕУР, каматна маргина 3%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  3.000 МКД
*2,74% СВТ за износ на кредит од 100.000 ЕУР, каматна маргина 2,7%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  3.000 МКД
**3,10% СВТ за износ на кредит од 10.000 ЕУР, каматна маргина 3%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  3.000 МКД
**2,74% СВТ за износ на кредит од 100.000 ЕУР, каматна маргина 2,7%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  3.000 МКД

***3,10% СВТ за износ на кредит од 10.000 ЕУР, каматна маргина 3%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  3.000 МКД

***2,74% СВТ за износ на кредит од 100.000 ЕУР, каматна маргина 2,7%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  3.000 МКД

****3,11% СВТ за износ на кредит од 500.000 МКД, каматна маргина 3%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  3.000 МКД

****2,74% СВТ за износ на кредит од 6.000.000 МКД, каматна маргина 2,7%, рок на отплата 240 месеци, манипулативен трошок  3.000 МКД
***Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

  • Манипулативен трошок: 

1. Со ануитетска отплата: 
3.000 МКД фиксна провизија 

2. За револвинг кредити:
3.000 МКД фиксна провизија 
100,00 МКД при секоја поединечна исплата на средства

  • Без трошоци за предвремена отплата