НЛБ Постепено штедење

НЛБ Постепеното штедење е тип на штедење кое преку редовни месечни уплати Ви овоможува да го заштедите посакуваниот износ.

Карактеристики

 • Валута: МКД / ЕУР
 • Рок на орочување: 
  • 5 години (со можност да го разрочите депозитот по истекот на првата година)
  • 1 година
  • 6 месеци 
 • Минимален влог: 1.000 МКД / 15 ЕУР
 • Каматни стапки: основна/фиксна каматна стапка за депозити во МКД + фиксен додаток /  основна фиксна каматна стапка за депозити во ЕУР + фиксен додаток. Фиксен додаток се добива за редовни месечни уплати
 • Припис на камата: еднаш годишно кај рок на орочување 5 години / на крај на периодот на орочување кај 1 година и 6 месеци
 • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
 • Документ за идентификација: лична карта или пасош 
 • Можност за менување на износот на месечниот влог по желба

Каматни стапки

Долгорочно постепено штедење

 

ВалутаРочностОсновна каматна стапкаФиксен додаток
1-ва год. 2-ра год. 3-та год. 4-та год. 5-та год.
МКД 60 месеци 0,05% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00%
ЕУР 60 месеци 0,05% (6м ЕУРИБОР + 0,05%) 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%

 

Краткорочно постепено штедење

 

ВалутаРочностОсновна каматна стапкаФиксен додаток
МКД 12 месеци 0,05% - фиксна 0,20%
ЕУР 12 месеци 0,03% 0,05%
МКД 6 месеци 0,02% - фиксна 0,10%
ЕУР 6 месеци 0,01% 0,05%

* Каматните стапки се со важност од 01.05.2021 година

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи за депозитите во МКД согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје. Кај депозитите во девизи,основните каматните стапки се фиксни.

*** Основната каматна стапка за НЛБ Постепено штедење во МКД валута за период од 60 месеци е фиксна. Основната каматна стапка за штедењето во ЕУР за период од 60 месеци е изразена во апсолутен износ и е пресметана како збир од 6 месечен ЕУРИБОР и фиксен додаток.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица