НЛБ Станбен ПЛУС

Аплицирајте до 31.12.2017 година и искористете ги промотивните поволности без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка!

 

Максимален износ

До 10.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

6% + шестмесечен Еурибор, варијабилна годишна каматна стапка, но не помалку од 6% (СВТ* 6,68%)

Рок и начин на отплата

До 120 месеци 

Услов

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката

Исполнет услов за кредитоспособност

 

Обезбедување

- Солемнизација - потврда на договор за кредит на нотар

- Tраен налог за наплата на обврски по кредит

БЕЗ МЕНИЦИ

Намена

Наменска-контролорана исплатата врз основа на добиена фактура/и-профактура/и

  1. Енергетска ефикасност:

-       Подобрување на термо-изолацијата на домот (ѕидна, подна, покривна, фасадна)

-       Поставување на нови-енергетски ефикасни прозорци и врати

-       Системи за користње на соларна енергија или на геотермални и подземни води за греење / ладење

-       Промена на грејни/разладни тела и на котли/пумпи за централно греење/ладење

-       Вградување или промена на термостатски вентили на грејни/разладни тела

2. Купување на гаражен простор

3. Реновирање и уредување на стан/куќа

 *6,68% СВТ за износ на кредит од 10.000 ЕУР, каматна стапка 6% + шестмесечен Еурибор, променлива годишна каматна стапка, но не помалку од 6%, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 1,5%, трошок за апликација од 900 МКД и трошок за полиса од незгоди од 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • За приматели на плата преку НЛБ Банка: 1,25% еднократна провизија, минимум 1.000 МКД - БЕЗ ТРОШОЦИ ДО 31.12.2017 ГОДИНА!

    За неприматели на плата преку НЛБ Банка: 1,5% еднократна провизија, минимум 2.000 МКД - БЕЗ ТРОШОЦИ ДО 31.12.2017 ГОДИНА!

Трошок за апликација:

  • 700 МКД 

Трошок за полиса од незгоди:

  • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошок за проценка:

  • 2.000 МКД

Без трошоци за предвремена отплата


Потребни документи

Апликација за ЕНЕРГО кредит