Потрошувачки кредити

Кредит наменет за приматели и неприматели на плата во НЛБ Банка. 

Информативна пресметка

Аплицирајте за НЛБ Потрошувачките кредити до 28.02.2018 и искористете ја поволноста за 50% пониски манипулативни трошоци

Максимален износ

До 600.000 МКД

Годишна каматна стапка

7,66% варијабилна за целиот период (НРС + 5,5 процентни поени)* 

Рок на отплата

До 60 месеци

Услов

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката

- Без жиранти за кредити до 200.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 200.000 МКД до 400.000 МКД
- 2 кредитоспособни жиранти за кредити до 600.000 МКД

Обезбедување

Административна забрана и жирант/и

БЕЗ МЕНИЦИ

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

*9,29% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка променлива од 7,66%, рок на отплата 60 месеци, манипулативен трошок 2,5%, трошок за апликација од 800 МКД и трошок за полиса од незгоди од 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот.
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна стапка (НРС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 2,16%.

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД - 50% ПОНИСКИ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 28.02.2018 ГОДИНА
  • 2,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД

Трошок за апликација:

  • 600 МКД (за приматели на плата во НЛБ Банка)
  • 800 МКД (за неприматели на плата во НЛБ Банка)

Трошок за полиса од незгоди:

  • 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

  • Без трошоци за предвремена отплата
  • Трошоци за интеркаларна камата