НЛБ Потрошувачки готовински кредити

Кредит наменет за приматели и неприматели на плата во НЛБ Банка. 

Информативна пресметка

 

Максимален износ

До 10.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

7,63% (СВТ* 8,82%)

Рок на отплата

До 84 месеци

Услов

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката кои не примаат плата преку НЛБ Банка

 

Услов за кредитоспособност: 1 рата =< 1/3 од плата

 

- Без жиранти за кредити до 3.000 ЕУР
- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 3.000 ЕУР до 5.000 ЕУР
- 2 кредитоспособни жиранти за кредити над 5.000 ЕУР

Обезбедување

Административна забрана (жирант/и)

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

БЕЗ МЕНИЦИ

*8,82% СВТ е пресметано за износ на кредит од 10.000 ЕУР, каматна стапка 7,63%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок  2,5% и трошок за апликација од 1100 МКД
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 2,5% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД 

Трошоци за апликација: 

 • 800 МКД - се наплаќаат при поднесување на апликацијата независно дали кредитот ќе биде одобрен или не. 

Без трошоци за предвремена отплата

Трошоци за интеркаларна камата

 

Максимален износ

до 130.000 МКД

Годишна каматна стапка

11,25% (СВТ* 14,51%)

Рок на отплата

До 36 месеци

Услов

Максимум до 72 год. старост до рок на отплата на кредитот

Месечниот ануитет <= 1/3 од пензија

Во зависност од износот на кредитот: еден/двајца жирант/и кои се во редовен работен однос во фирми прифатливи за Банката 
- за кредити до 35.000 мкд - 1 жирант 
- за кредити од 35.000 до 130.000 мкд - 2 жиранти

Обезбедување

Административна забрана од еден/двајца жирант/и

БЕЗ МЕНИЦИ

*14,51% СВТ е пресметано за износ на кредит од 130.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 36 месеци, манипулативен трошок  2,5% и трошок за апликација од 1100 МКД
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 2,5% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД

Трошоци за апликација:

 • 600 МКД - за проматели на пензија во НЛБ Банка
 • 800 МКД - за неприматели на пензија во НЛБ Банка

Трошоци за интеркаларна камата

Без трошоци за предвремена отплата


Потребни документи

Апликација со жиранти

 

Максимален износ

До 30.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

7,63% (СВТ* 8.78%)

Рок на отплата

До 84 месеци

Обезбедување

Девизен депозит во ЕУР по видување во висина од 50% од износот на кредитот
Административна забрана и меница од барателот (и жирантот/те)

Услов

1. За вработени кои земаат плата преку НЛБ Банка: 
- Без жиранти за кредит до 10.000 ЕУР 
- Еден жирант за кредит од 10.000 ЕУР до 20.000 ЕУР
- Двајца жиранти за кредит над 20.000 ЕУР

 

2. За вработени кои не примаат плата преку НЛБ Банка: 
- Еден  жирант за кредит до 10.000 ЕУР 
- Двајца  кредитоспособни жиранти за кредити над 10.000 ЕУР

Услов за кредитоспособност:

Задолжителен услов за кредитоспособност: месечен ануитет <= 2/3 плата

*Жирантот/те треба да се вработен/и во фирма или институција прифатлива за Банката,
или пензионер/и со старост до 72 год. до рокот на отплата на кредитот кои
својата пензија ја примаат на сметка во Банката

*8,78% СВТ е пресметано за износ на кредит од 30.000 ЕУР, каматна стапка 7,63%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок  2,5% и трошок за апликација од 1100 МКД)
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД
 • 2,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД

Трошок за апликација:

 • 600 МКД (за приматели на плата во НЛБ Банка)
 • 800 МКД (за неприматели на плата во НЛБ Банка)

Трошоци за  една меница од 500 МКД (само за кредити над 10.000 ЕУР) од барателот и жирантите

Без трошоци за предвремена отплата

Трошоци за интеркаларна камата

 

Максимален износ

До 600.000 МКД

Годишна каматна стапка

8,9% за приматели на плата во НЛБ Банка (СВТ* 10,13%)

11,25% за неприматели на плата во НЛБ Банка (СВТ* 12,98%)

Рок на отплата

До 72 месеци

Услов

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката
Последна платена сметка за струја или телефон

 

1. За приматели на плата во НЛБ Банка:
- Без жиранти за кредити до 200.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 200.000 МКД до 307.000 МКД
- 2 кредитоспособни жиранти за кредити над 307.000 МКД

 

2. За неприматели на плата во НЛБ Банка:
- 1 кредитоспособен жирант за кредити до 307.000 МКД
- 2 кредитоспособни жиранти за кредити над 307.000 МКД

Обезбедување

Административна забрана и жирант/и

БЕЗ МЕНИЦИ

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

*10,13% СВТ пресметано за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 8,9%, рок на отплата 72 месеци, манипулативен трошок 2% и трошок за апликација од 900 МКД
*12,98% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 72 месеци, манипулативен трошок  2,5% и трошок за апликација од 1100 МКД
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД
 • 2,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД

Трошок за апликација:

 • 600 МКД (за приматели на плата во НЛБ Банка)
 • 800 МКД (за неприматели на плата во НЛБ Банка)
 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошоци за интеркаларна камата