НЛБ Потрошувачки готовински кредити

Кредит наменет за приматели и неприматели на плата во НЛБ Банка. 

Информативна пресметка

 

Максимален износ

До 10.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

7,62% + шетсмесечен Еурибор, варијабилна годишна каматна стапка, но не помалку од 7,62% (СВТ* 8,93%)

Рок на отплата

До 84 месеци

Услов

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката кои не примаат плата преку НЛБ Банка

 

Услов за кредитоспособност: 1 рата =< 1/3 од плата

 

- Без жиранти за кредити до 3.000 ЕУР
- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 3.000 ЕУР до 5.000 ЕУР
- 2 кредитоспособни жиранти за кредити над 5.000 ЕУР

Обезбедување

Административна забрана (жирант/и)

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

БЕЗ МЕНИЦИ

*8,93% СВТ за износ на кредит од 10.000 ЕУР, каматна стапка 7,63%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок  2,5%, трошок за апликација од 800 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 2,5% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД 

Трошоци за апликација: 

 • 800 МКД - се наплаќаат при поднесување на апликацијата независно дали кредитот ќе биде одобрен или не. 

Трошок за полиса од незгоди:

 • 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Без трошоци за предвремена отплата

Трошоци за интеркаларна камата

 

Максимален износ

до 130.000 МКД

Годишна каматна стапка

11,25% (СВТ* 14,98%)

Рок на отплата

До 36 месеци

Услов

Максимум до 72 год. старост до рок на отплата на кредитот

Месечниот ануитет <= 1/3 од пензија

Во зависност од износот на кредитот: еден/двајца жирант/и кои се во редовен работен однос во фирми прифатливи за Банката 
- за кредити до 35.000 мкд - 1 жирант 
- за кредити од 35.000 до 130.000 мкд - 2 жиранти

Обезбедување

Административна забрана од еден/двајца жирант/и

БЕЗ МЕНИЦИ

*14,98% СВТ за износ на кредит од 130.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 36 месеци, манипулативен трошок  2,5%, трошок за апликација од 800 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 2,5% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД

Трошоци за апликација:

 • 600 МКД - за проматели на пензија во НЛБ Банка
 • 800 МКД - за неприматели на пензија во НЛБ Банка

Трошок за полиса од незгоди:

 • 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошоци за интеркаларна камата

Без трошоци за предвремена отплата


Потребни документи

Апликација со жиранти

 

Максимален износ

До 30.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

7,62% + шестмесечен Еурибор варијабилна годишна каматна стапка, но не помалку од 7,62 (СВТ* 8.81%)

Рок на отплата

До 84 месеци

Обезбедување

Девизен депозит во ЕУР по видување во висина од 50% од износот на кредитот
Административна забрана и меница од барателот (и жирантот/те)

Услов

1. За вработени кои земаат плата преку НЛБ Банка: 
- Без жиранти за кредит до 10.000 ЕУР 
- Еден жирант за кредит од 10.000 ЕУР до 20.000 ЕУР
- Двајца жиранти за кредит над 20.000 ЕУР

 

2. За вработени кои не примаат плата преку НЛБ Банка: 
- Еден  жирант за кредит до 10.000 ЕУР 
- Двајца  кредитоспособни жиранти за кредити над 10.000 ЕУР

Услов за кредитоспособност:

Задолжителен услов за кредитоспособност: месечен ануитет <= 2/3 плата

*Жирантот/те треба да се вработен/и во фирма или институција прифатлива за Банката,
или пензионер/и со старост до 72 год. до рокот на отплата на кредитот кои
својата пензија ја примаат на сметка во Банката

*8,81% СВТ за износ на кредит од 30.000 ЕУР, каматна стапка 7,63%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок  2,5%, трошок за апликација од 800 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД
 • 2,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД

Трошок за апликација:

 • 600 МКД (за приматели на плата во НЛБ Банка)
 • 800 МКД (за неприматели на плата во НЛБ Банка)

Трошок за полиса од незгоди:

 • 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошоци за  една меница од 500 МКД (само за кредити над 10.000 ЕУР) од барателот и жирантите

Без трошоци за предвремена отплата

Трошоци за интеркаларна камата

 

Максимален износ

До 600.000 МКД

Годишна каматна стапка

8,9% за приматели на плата во НЛБ Банка (СВТ* 10,24%)

11,25% за неприматели на плата во НЛБ Банка (СВТ* 13,09%)

Рок на отплата

До 72 месеци

Услов

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката
Последна платена сметка за струја или телефон

 

1. За приматели на плата во НЛБ Банка:
- Без жиранти за кредити до 200.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 200.000 МКД до 307.000 МКД
- 2 кредитоспособни жиранти за кредити над 307.000 МКД

 

2. За неприматели на плата во НЛБ Банка:
- 1 кредитоспособен жирант за кредити до 307.000 МКД
- 2 кредитоспособни жиранти за кредити над 307.000 МКД

Обезбедување

Административна забрана и жирант/и

БЕЗ МЕНИЦИ

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

*10,24% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 8,9%, рок на отплата 72 месеци, манипулативен трошок  2%, трошок за апликација од 600 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
*13.09% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 72 месеци, манипулативен трошок  2,5%,  трошок за апликација од 800 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД
 • 2,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД

Трошок за апликација:

 • 600 МКД (за приматели на плата во НЛБ Банка)
 • 800 МКД (за неприматели на плата во НЛБ Банка)

Трошок за полиса од незгоди:

 • 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошоци за интеркаларна камата