Потрошувачки кредити

Кредит наменет за приматели и неприматели на плата во НЛБ Банка. 

Информативна пресметка

 

Аплицирај Online

Аплицирајте за НЛБ Потрошувачките кредити до 28- ми февруари искористете ја промотивната понуда без трошоци за одобрување и искористете ја можноста да добиете НЛБ haPPy кредитна картичка!

 

 

Максимален износ

До 600.000 МКД

Годишна каматна стапка

7.35% варијабилна за целиот период (НРКС + 6 процентни поени)* 

Рок на отплата

До 60 месеци

Услов

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката

- Без жиранти за кредити до 200.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 200.000 МКД до 400.000 МКД
- 2 кредитоспособни жиранти за кредити до 600.000 МКД

Обезбедување

Административна забрана и жирант/и

БЕЗ МЕНИЦИ

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

*7,83% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка варијабилна од 7,35%, рок на отплата 60 месеци, манипулативен трошок 0%, трошок за апликација од 800 МКД и трошок за полиса од незгоди од 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,35%.

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 28.02.2021!
  • 2,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 28.02.2021!

Трошок за апликација:

  • 600 МКД (за приматели на плата во НЛБ Банка) 
  • 800 МКД (за неприматели на плата во НЛБ Банка) 

Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

  • 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

  • Без трошоци за предвремена отплата
  • Трошоци за интеркаларна камата

Потребни документи

Апликација