Потрошувачки кредити

Кредит наменет за приматели и неприматели на плата во НЛБ Банка. 

Информативна пресметка

Аплицирајте за Потрошувачки кредит до 31.12.2017 и искористете ја промотивната поволност за кредит со 50% пониски манипулативни трошоци!

 

Максимален износ

До 600.000 МКД

Годишна каматна стапка

7,64% варијабилна за целиот период (НРС + 5,5%)* 

Рок на отплата

До 60 месеци

Услов

Вработени во компании и институции прифатливи за Банката

- Без жиранти за кредити до 200.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 200.000 МКД до 400.000 МКД
- 2 кредитоспособни жиранти за кредити до 600.000 МКД

Обезбедување

Административна забрана и жирант/и

БЕЗ МЕНИЦИ

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

*9,27% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка променлива од 7,64%, рок на отплата 60 месеци, манипулативен трошок 2,5%, трошок за апликација од 800 МКД и трошок за полиса од незгоди од 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД - 50% пониски манипулативни трошоци до 31.12.2017
  • 2,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД - 50% пониски манипулативни трошоци до 31.12.2017

Трошок за апликација:

  • 600 МКД (за приматели на плата во НЛБ Банка)
  • 800 МКД (за неприматели на плата во НЛБ Банка)

Трошок за полиса од незгоди:

  • 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

  • Без трошоци за предвремена отплата
  • Трошоци за интеркаларна камата