НЛБ Виолетови кредити

НЛБ Виолетовите потрошувачки кредити се наменети за сите редовно вработени лица кои примаат плата преку НЛБ Банка. 

Информативна пресметка

Аплицирајте за Ризико виолетов потрошувачки кредит до 31.12.2017 и искористете ја промотивната поволност без трошоци за одобрување и со 6% фиксна каматна стапка за првите две години!

Максимален износ

до 1.200.000 МКД  со вклучена премија за ризико осигурување

Годишна каматна стапка

6% фиксна за првите две години


7,64% варијабилна за остатокот од периодот (НРС + 5,5%)*

Рок на отплата

До 120 месеци

Услов

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката кои примаат плата преку НЛБ Банка

Исполнет услов за кредитоспособност

 

 Опција со жиранти:

- За кредити до 300.000 МКД: Без жиранти
- За кредити од 300.001 МКД до 600.000 МКД: 1 (еден) кредитоспособен жирант
- За кредити над 600.001 МКД: 2 (двајца) кредитоспособни жиранти


 Опција со солемнизација:

 - Солемнизација - потврда на договор за кредит на нотар
- Без меница
- Tраен налог за наплата на обврски по кредит

Обезбедување

Административна забрана од барателот (и жирантите) или солемнизација – потврда  на договор за кредит
БЕЗ МЕНИЦИ ( за кредити до 600.000 МКД)
Полиса за ризико осигурување

* 7,72% СВТ за износ на кредит од 1.200.000 МКД, каматна стапка 6% фиксна за првите 2 (две) години на користење и променлива од 7,64% за остатокот на периодот, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 2% и трошок за апликација од 600 МКД. Националната референтна стапка од 01.11.2017 изнесува 2,14%
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

 • Манипулативен трошок: 2% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД - БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 31.12.2017!

 • Трошок за апликација:

600 МКД се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не 

 • Полиса за ризико осигурување: Висината на трошокот за полиса за ризико осигурување е во зависност од износот на кредитот, рокот на отплата, возраст на клиентот и сл.

 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошоци за интеркаларна камата

Аплицирајте за Виолетов кредит до 31.12.2017 и искористете ја промотивната поволност со 50% пониски манипулативни трошоци и 6% фиксна каматна стапка за првите тринаесет месеци!

 

Максимален износ

До 900.000 МКД 

Годишна каматна стапка

6% фиксна за првите тринаесет месеци


7,64% варијабилна за остатокот од периодот (НРС + 5,5%)*

Рок на отплата

96 месеци

Услов

 

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката 

Исполнет услов за кредитоспособност

 

1. За кредити до 300.000 МКД
- Без жиранти

 

2. За кредити од 300.001 до 600.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант

 

3. За кредити над 600.001 МКД
- 2 кредитоспособни жиранти

  

 

Обезбедување

Административна забрана

БЕЗ МЕНИЦИ до 600.000 МКД 

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

Можност и за солемнизација (потврда) на договор за кредит на нотар за износ до 900.000 МКД

*8,13% СВТ за износ на кредит од 900.000 МКД, каматна стапка 6% фиксна за првите тринаесет месеци, рок на отплата 96 месеци, манипулативен трошок 2%, трошок за апликација од 600 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот. Националната референтна стапка од 01.11.2017 изнесува 2,14%
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.


Трошоци

 • Манипулативен трошок:

2,0% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД - 50% ПОНИСКИ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 31.12.2017

 • Трошок за апликација:

600 мкд  • Трошок за полиса од незгоди:

400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошоци за интеркаларна камата
 • Нотарски трошоци за солемнизација

Потребни документи

Апликација без жиранти

Апликација со жиранти