НЛБ Виолетови кредити

Аплицирајте за НЛБ Виолетови кредити до 31 декември и искористете ја промотивната понуда без трошоци за одобрување и искористете ја можноста да добиете НЛБ haPPy кредитна картичка!

Во рамките на потрошувачките кредити, НЛБ Банка како лидер на пазарот во Банкоосигурување, воведе нов и единствен продукт за животно осигурување: „Сугурност ПЛУС“. Се работи за сосема нов концепт на животно осигурување кој на клиентите им носи низа придобивки: понуда на пошироко осигурително покритие, брза и едноставна постапка за прием во осигурувањето, како и можност за плаќање на премијата за осигурување преку ратите од кредитот.     

НЛБ Виолетовиот плус кредит вклучува „Сигурност плус“ осигурителна полиса и нуди пониска каматна стапка од НЛБ Виолетовиот кредит.

Сигурност плус осигурувањето е достапно ексклузивно само во врзана продажба со НЛБ потрошувачките кредити и нуди поголема достапност на животното осигурување за сите клиенти корисници на потрошувачки кредити преку брзиот и лесен пристап во осигурувањето, без пополнување на здравствени прашалници и без вршење на дополнителни лекарски прегледи. Исто така, корисниците на ова осигурување ќе имаат олеснето плаќање на премијата за осигурување, преку месечните рати со кредитот, а износот на осигурената сума останува ист до крајот на отплата на кредитот (не се намалува со отплатата на кредитот). Како дополнителна придобивка, покрај животно осигурување, „Сигурност плус“ во себе вклучува и осигурување од незгода со покритие за повреди и траен инвалидитет, а клиентите ќе имаат можност да одберат и премиум пакет со покритие за операции.

   

Аплицирај Online

Максимален износ

до 1.500.000 МКД  

Годишна каматна стапка

5,2% фиксна за првите 36 месеци


6,16% варијабилна за остатокот од периодот (НРКС + 5 процентни поени)*

Рок на отплата

До 95 месеци

Услов

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката кои примаат плата преку НЛБ Банка

Исполнет услов за кредитоспособност

 

 Опција со жиранти:

- За кредити до 300.000 МКД: Без жиранти
- За кредити од 300.001 МКД до 600.000 МКД: 1 (еден) кредитоспособен жирант
- За кредити над 600.001 МКД: 2 (двајца) кредитоспособни жиранти


 Опција со солемнизација:

 - Солемнизација - потврда на договор за кредит на нотар
- Без меница
- Tраен налог за наплата на обврски по кредит

Обезбедување

Административна забрана од барателот (и жирантите) или солемнизација – потврда  на договор за кредит
БЕЗ МЕНИЦИ ( за кредити до 600.000 МКД)
Сигурност плус од Кроациа Осигурување - Живот

Придобивка

Бесплатната НЛБ haPPy кредитна картичка за првата година на користење

*7,95% СВТ за износ на кредит од 1.500.000 МКД, каматна стапка 5,2% фиксна за првите 36 (триесетишест)месеци на користење и варијабилна од 6,16% за остатокот на периодот, рок на отплата 95 месеци, манипулативен трошок 0%, трошок за апликација од 600 МКД и годишна премија за колективно животно осигурување во износ од 6.900 МКД.
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,16%.

Трошоци 

 • Манипулативен трошок: 2% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД -без трошоци за одобрување до 31.12.2021

 • Трошок за апликација:

600 МКД се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не 

 • Годишен трошок за „Сигурност плус“ осигурување на живот: Износот на годишната премија зависи од рангот во кој бараниот износ на кредит припаѓа, како и од одбраната опција за Сигурност плус осигурување на живот со или без вклучени операции.

 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошоци за интеркаларна камата

Потребни документи

Апликација

 

 

Аплицирај Online

Максимален износ

До 1.500.000 МКД 

Годишна каматна стапка

5,5% фиксна за првите 36 месеци


6,16% варијабилна за остатокот од периодот (НРКС + 5 процентни поени)*

Рок на отплата

95 месеци

Услов

 

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката 

Исполнет услов за кредитоспособност

 

1. За кредити до 300.000 МКД
- Без жиранти

 

2. За кредити од 300.001 до 600.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант

 

Обезбедување

Административна забрана

БЕЗ МЕНИЦИ И МЕНИЧНА ИЗЈАВА

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

Можност и за солемнизација (потврда) на договор за кредит на нотар за износ до 600.000 МКД

Придобивка

Бесплатната НЛБ haPPy кредитна картичка за првата година на користење

*5,97% СВТ за износ на кредит од 1.500.000 МКД, каматна стапка 5,5% фиксна за првите 36 (триесетишест) месеци на користење и варијабилна од 6,16% за остатокот на периодот, рок на отплата 95 месеци, манипулативен трошок 0%, трошок за апликација од 600 МКД и трошок за полиса од незгоди од 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,16%.


Трошоци

 • Манипулативен трошок:

2,0% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД  -без трошоци за одобрување до 31.12.2021

 • Трошок за апликација:

600 мкд

 • Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошоци за интеркаларна камата
 • Нотарски трошоци за солемнизација

Потребни документи

Апликација