НЛБ Виолетови кредити

Аплицирајте до 31.10.2019 година за Виолетовите потрошувачки кредити и искористете ги промотивните поволности: 

         
∙ Без трошоци за одобрување за ПРОМОТИВЕН Виолетов и ПРОМОТИВЕН Виолетов Плус

   

Аплицирај Online

Максимален износ

до 1.500.000 МКД  со вклучена премија за ризико осигурување

Годишна каматна стапка

5,3% фиксна за првите тринаесет месеци


7,89% варијабилна за остатокот од периодот (НРКС + 6 процентни поени)*

Рок на отплата

До 120 месеци

Услов

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката кои примаат плата преку НЛБ Банка

Исполнет услов за кредитоспособност

 

 Опција со жиранти:

- За кредити до 300.000 МКД: Без жиранти
- За кредити од 300.001 МКД до 600.000 МКД: 1 (еден) кредитоспособен жирант
- За кредити над 600.001 МКД: 2 (двајца) кредитоспособни жиранти


 Опција со солемнизација:

 - Солемнизација - потврда на договор за кредит на нотар
- Без меница
- Tраен налог за наплата на обврски по кредит

Обезбедување

Административна забрана од барателот (и жирантите) или солемнизација – потврда  на договор за кредит
БЕЗ МЕНИЦИ ( за кредити до 600.000 МКД)
Полиса за ризико осигурување од Кроациа Осигурување - Живот

*8,89% СВТ за износ на кредит од 1.500.000 МКД, каматна стапка 5,5% фиксна за првите 13 (тринаесет) месеци на користење и варијабилна од 7,96% за остатокот на периодот, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 2%, трошок за апликација од 600 МКД и ризико премија од 35.242 МКД
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,89%.

Трошоци

 • Манипулативен трошок: 2% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД 

 • Трошок за апликација:

600 МКД се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не 

 • Полиса за ризико осигурување од Кроациа Осигурување - Живот: Висината на трошокот за полиса за ризико осигурување е во зависност од износот на кредитот, рокот на отплата, возраст на клиентот и сл.

 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошоци за интеркаларна камата

 

 

Аплицирај Online

Максимален износ

До 1.000.000 МКД 

Годишна каматна стапка

5,7% фиксна за првите тринаесет месеци


7,89% варијабилна за остатокот од периодот (НРКС + 6 процентни поени)*

Рок на отплата

96 месеци

Услов

 

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката 

Исполнет услов за кредитоспособност

 

1. За кредити до 300.000 МКД
- Без жиранти

 

2. За кредити од 300.001 до 600.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант

 

Обезбедување

Административна забрана

БЕЗ МЕНИЦИ И МЕНИЧНА ИЗЈАВА

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

Можност и за солемнизација (потврда) на договор за кредит на нотар за износ до 600.000 МКД

*8,47% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 5,9% фиксна за првите 13 (тринаесет) месеци на користење и варијабилна од 7,96% за остатокот на периодот, рок на отплата 96 месеци, манипулативен трошок 2%, трошок за апликација од 600 МКД и трошок за полиса од незгодa од Сава осигурување од 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,89%.


Трошоци

 • Манипулативен трошок:

2,0% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД  

 • Трошок за апликација:

600 мкд • Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошоци за интеркаларна камата
 • Нотарски трошоци за солемнизација

Потребни документи

Апликација без жиранти

Апликација со жиранти

X
Takeover