НЛБ Виолетови кредити

НЛБ Виолетовите потрошувачки кредити се наменети за сите редовно вработени лица кои примаат плата преку НЛБ Банка. 

Информативна пресметка

Аплицирајте за НЛБ Ризико Виолетовиот потрошувачки кредит и искористете ја промотивната понуда со најниска каматна стапка од 6% - фиксна за првите две години, без трошоци за одобрување! Понудата продолжува до 31.07.2017 година!

Максимален износ

до 1.000.000 МКД  со вклучена премија за ризико осигурување, од кои максимум до 900.000 МКД за потрошувачки цели

Годишна каматна стапка

6% фиксна за првите две години,

7,6% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот на отплата (СВТ: 7,70%)

Рок на отплата

До 120 месеци

Услов

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката кои примаат плата преку НЛБ Банка

Услов за кредитоспособност:  1 рата =< 1/3 од плата

 

 Опција со жиранти:

- За кредити до 300.000 МКД: Без жиранти
- За кредити од 300.001 МКД до 600.000 МКД: 1 (еден) кредитоспособен жирант
- За кредити од 600.001 МКД до 1.000.000 МКД: 2 (двајца) кредитоспособни жиранти


 Опција со солемнизација:

 - Солемнизација - потврда на договор за кредит на нотар
- Без меница
- Tраен налог за наплата на обврски по кредит

Обезбедување

Административна забрана од барателот (и жирантите) или солемнизација – потврда  на договор за кредит
БЕЗ МЕНИЦИ ( за кредити до 600.000 МКД)
Полиса за ризико осигурување

*  7,70% СВТ за износ на кредит од 1.000.000 МКД, каматна стапка 6% фиксна за првите 2 (две) години на користење и променлива од 7,6% за остатокот на периодот, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 0% и трошок за апликација од 600 МКД
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

 • Манипулативен трошок: 2% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31.07.2017 ГОДИНА

 • Трошок за апликација:

600 МКД се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не 

 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошоци за интеркаларна камата

Аплицирајте за НЛБ Промотивниот Виолетов потрошувачки кредит и искористете ја промотивната понуда со најниска каматна стапка од 6% - фиксна за првите тринаесет месеци и 50% пониски трошоци за одобрување! Понудата продолжува до 31.07.2017 година!

Максимален износ

до 900.000 МКД

Годишна каматна стапка

6% фиксна за првите тринаесет месеци,

 

7,6% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот на отплата (СВТ: 8,10%)

Рок на отплата

До 96 месеци

Услов

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката кои примаат плата преку НЛБ Банка

Услов за кредитоспособност:  1 рата =< 1/3 од плата

 

Опција со жиранти:

- За кредити до 300.000 МКД: Без жиранти
- За кредити од 300.001 МКД до 600.000 МКД: 1 (еден) кредитоспособен жирант
- За кредити од 600.001 МКД до 900.000 МКД: 2 (двајца) кредитоспособни жиранти


 Опција со солемнизација:

 - Солемнизација - потврда на договор за кредит на нотар
- Без меница
- Tраен налог за наплата на обврски по кредит

Обезбедување Административна забрана од барателот (и жирантите) или солемнизација – потврда  на договор за кредит
БЕЗ МЕНИЦИ ( за кредити до 600.000 МКД)

*  8,10% СВТ за износ на кредит од 900.000 МКД, каматна стапка 6% фиксна за првите 13 (тринаесет) месеци на користење и променлива од 7,6% за остатокот на периодот, рок на отплата 96 месеци, манипулативен трошок 2%, трошок за апликација од 600 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

 • Манипулативен трошок: 2% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД - 50% ПОНИСКИ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31.07.2017 ГОДИНА
 • Трошок за апликација:

600 мкд (се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не)

 • Трошок за полиса од незгоди:

400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошоци за интеркаларна камата

Аплицирајте за НЛБ Виолетовиот потрошувачки кредит и искористете ја промотивната понуда со 50% пониски трошоци за одобрување!
Понудата продолчува до 31.07.2017 година!

Максимален износ

До 900.000 МКД или 10.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

7,9% за кредити во МКД клаузула (СВТ* 8,90%)

 

7,6% + шестмесечен Еурибор, варијабилна годишна каматна стапка,

но не помалку од 7,6% за кредити во ЕУР клаузула (СВТ* 8,62%) 

Рок на отплата

96 месеци

Услов

МКД

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката кои примаат плата преку НЛБ Банка

Услов за кредитоспособност:  1 рата =< 1/3 од плата

1. За кредити до 300.000 МКД
- Без жиранти

2. За кредити од 300.001 до 600.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант

3. За кредити над 600.000 МКД
- 2 кредитоспособни жиранти

 

ЕУР

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката кои примаат плата преку НЛБ Банка

Услов за кредитоспособност:  1 рата =< 1/3 од плата

1. За кредити до 5.000 ЕУР
- Без жиранти

2. За кредити од 5.001 до 10.000 ЕУР
- 1 кредитоспособен жирант

 

Услов за кредитоспособност:  

- За клиенти со плата < 20.000 MКД: 1 рата <= 1/3 од плата
- За клиенти со плата > 20.000 MКД: 1 рата <= 1/2 од плата (за кредити обезбедени со солемнизација)

Обезбедување

Административна забрана

БЕЗ МЕНИЦИ до 600.000 МКД / 10.000ЕУР

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

Можност и за солемнизација (потврда) на договор за кредит на нотар за износ до 600.000 МКД / 10.000 ЕУР

*8,90% % СВТ за износ на кредит од 900.000 МКД, каматна стапка 7,9%, рок на отплата 96 месеци, манипулативен трошок  2%, трошок за апликација од 600 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
*8,62% СВТ за износ на кредит од 10.000 ЕУР, каматна стапка 7,60%, рок на отплата 96 месеци, манипулативен трошок  2%, трошок за апликација од 600 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.


Трошоци

 • Манипулативен трошок:

2,0% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД - 50% ПОНИСКИ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31.07.2017 ГОДИНА

 • Трошок за апликација:

600 мкд за приматели на плата/пензија во НЛБ Банка

800 мкд за неприматели на плата/пензија во НЛБ Банка

 • Трошок за полиса од незгоди:

400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

 • Без трошоци за предвремена отплата
 • Трошоци за интеркаларна камата
 • Нотарски трошоци за солемнизација

Потребни документи

Апликација без жиранти

Апликација со жиранти