НЛБ Виолетови кредити

НЛБ Виолетовите потрошувачки кредити се наменети за сите редовно вработени лица кои примаат плата преку НЛБ Банка. 

Информативна пресметка

 

Максимален износ

До 900.000 МКД или 10.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

7,9% за кредити во МКД клаузула (СВТ* 8,83%)

7,6% за кредити во ЕУР клаузула (СВТ* 8,52%)

Рок на отплата

96 месеци

Услов

МКД

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката кои примаат плата преку НЛБ Банка

Услов за кредитоспособност:  1 рата =< 1/3 од плата

1. За кредити до 300.000 МКД
- Без жиранти

2. За кредити од 300.001 до 600.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант

3. За кредити над 600.000 МКД
- 2 кредитоспособни жиранти

 

ЕУР

Редовно вработени во јавна администрација и претпријатија прифатливи за Банката кои примаат плата преку НЛБ Банка

Услов за кредитоспособност:  1 рата =< 1/3 од плата

1. За кредити до 5.000 ЕУР
- Без жиранти

2. За кредити од 5.001 до 10.000 ЕУР
- 1 кредитоспособен жирант

 

Услов за кредитоспособност:  

- За клиенти со плата < 20.000 MКД: 1 рата <= 1/3 од плата
- За клиенти со плата > 20.000 MКД: 1 рата <= 1/2 од плата (за кредити обезбедени со солемнизација)

Обезбедување

Административна забрана

БЕЗ МЕНИЦИ до 600.000 МКД / 10.000ЕУР

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

Можност и за солемнизација (потврда) на договор за кредит на нотар за износ до 600.000 МКД / 10.000 ЕУР

*8,83% СВТ е пресметано за износ на кредит од 900.000 МКД, каматна стапка 7,9%, рок на отплата 96 месеци, манипулативен трошок  2% и трошок за апликација од 900 МКД
*8,52% СВТ за износ на кредит од 10.000 ЕУР, каматна стапка 7,60%, рок на отплата 96 месеци, манипулативен трошок  2% и трошок за апликација од 900 МКД
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.


Трошоци

  • Манипулативен трошок:

2,0% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД 

  • Трошок за апликација:

900 мкд (500 МКД се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не. 400 МКД се наплаќаат при исплата на кредитот)

  • Без трошоци за предвремена отплата
  • Трошоци за интеркаларна камата
  • Нотарски трошоци за солемнизација

Потребни документи

Апликација без жиранти

Апликација со еден жирант

Апликација со два жиранти