Кредити за автомобили обезбедени со залог на возило 

Максимален износ

До 50.000 ЕУР / 3.000.000 МКД

Рок на отплата

До 84 месеци

Годишна каматна стапка

За кредити во ЕУР
 
За приматели на плата / пензија преку НЛБ Банка:
5,9% фиксна годишна каматна стапка за првите 12 месеци,
6,9% + шестмесечен Еурибор, варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот,

но не помалку од 6,9% (СВТ* 6,96%) 

 

 За неприматели на плата / пензија преку НЛБ Банка:

7,5% + шестмесечен Еурибор, варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот,

но не помалку од 7,5% (СВТ* 7,9%) 

 

 

За кредити во МКД
 
За приматели на плата / пензија преку НЛБ Банка:

8,54% (варијабилна за целиот период: Национална референтна стапка + 6,4%) (СВТ* 9,02%)

 

 

За неприматели на плата / пензија преку НЛБ Банка:
9,44% (варијабилна за целиот период: Национална референтна стапка + 7,3%) (СВТ* 10%)

 

Услов

Минимално учество:

 
За кредити во ЕУР

 • Без минимално потребно учество за возила со вредност до 10.000 ЕУР
 • 10% за возила чија вредност е од 10.000 ЕУР до 16.000 ЕУР
 • 20% за возила чија вредност е над 16.000 ЕУР

За кредити во МКД

 • 10% за возила со вредност до 12.000 ЕУР
 • 20% за возила со вредност од 12.000 ЕУР до 16.000 ЕУР
 • 30% за возила со вредност над 16.000 ЕУР


Услови за вработени:

 1. За кредити со учество <20%: 

Задолжителен е еден ко-кредитобарател или жирант, при што услов е 1 рата <=1/2 од платата од кредитобарателот
(само од платата на кредитобарателот, а не и од дополнителните приходи и без приходите на ко-кредитобарателот/жирантот) 

 

2. За кредити со учество >=20%:

Без ко-кредитобаратели и жиранти со можност за нивно вклучување за зголемување на кредитоспособноста на кредитобарателот
за исполнување на задолжителната кредитоспособнос 1 рата <= 1/3 од месечен приход

 

Услови за пензионери: 

1. Потврда за износ на пензија за барателот со задолжителна кредитоспособност 1 рата <=1/3 од пензија
2. Максимум до 72 год.старост до рок на отплата на кредитот

Кокредитобаратели

Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба). Ко-кредитобарател може да биде сопружник, родител/и, браќа, сестри, деца.
Рата =< 1/3 од вкупни приходи.
Максимум до 72 год.старост до рок на отплата на кредитот

Обезбедување

За вработени:
1. Залог на возилото кое се набавува
2. Административна забрана (може, но не е предуслов)
3. Меница од барателот и (ко-кредитобарателот/те)

 
За пензионери:
1. Залог на возилото кое се набавува
2. Административна забрана од 2 жиранти
3. Меница од барателот, (ко-кредитобарателот/те) и жирантите

*6,96% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 5,9% фиксна за првата година на користење и променлива од 6,9% за остатокот на периодот, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот 
*7,9% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 7,5%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 900 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
*9,02% СВТ за износ на кредит од 3.000.000 МКД, каматна стапка 8,54%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
*10% СВТ за износ на кредит од 3.000.000 МКД, каматна стапка 9,44%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 6.000 МКД, трошок за апликација од 900 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • 6.000 МКД фиксна еднократна провизија 

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (за приматели на плата)
 • 900 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгоди:

 • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошок за предвремена отплата:

 • Без трошоци 

Останати трошоци:

 • Меница од 500 МКД
 • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот
 • Нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
 • Трошоци во врска со упис на залогата согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)