Кредити за автомобили обезбедени со залог на возило 

 

   

Максимален износ

До 50.000 ЕУР / 3.000.000 МКД

Рок на отплата

До 84 месеци

Годишна каматна стапка

За кредити во ЕУР
 
За приматели на плата / пензија преку НЛБ Банка:

6 мес.ЕУРИБОР + 5,7 п.п. варијабилна за целиот период

  

 За неприматели на плата / пензија преку НЛБ Банка:

7,464 процентни поени + шестмесечен Еурибор, варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот,

но не помалку од 7,464% 

 

Услов

Минимално учество:

 
За кредити во ЕУР

 • Без минимално потребно учество за возила со вредност до 10.000 ЕУР
 • 10% за возила чија вредност е од 10.000 ЕУР до 16.000 ЕУР
 • 20% за возила чија вредност е над 16.000 ЕУР

За кредити во МКД

 • 10% за возила со вредност до 12.000 ЕУР
 • 20% за возила со вредност од 12.000 ЕУР до 16.000 ЕУР
 • 30% за возила со вредност над 16.000 ЕУР


Услови за вработени:

 1. За кредити со учество <20%: 

Задолжителен е еден ко-кредитобарател или жирант, при што услов е 1 рата <=1/2 од платата од кредитобарателот
(само од платата на кредитобарателот, а не и од дополнителните приходи и без приходите на ко-кредитобарателот/жирантот) 

 

2. За кредити со учество >=20%:

Без ко-кредитобаратели и жиранти со можност за нивно вклучување за зголемување на кредитоспособноста на кредитобарателот
за исполнување на задолжителната кредитоспособнос 1 рата <= 1/3 од месечен приход

 

Услови за пензионери: 

1. Потврда за износ на пензија за барателот со задолжителна кредитоспособност 1 рата <=1/3 од пензија
2. Максимум до 72 год.старост до рок на отплата на кредитот

Кокредитобаратели

Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба). Ко-кредитобарател може да биде сопружник, родител/и, браќа, сестри, деца.

Исполнет услов за кредитоспособност


Максимум до 75 год.старост до рок на отплата на кредитот

Обезбедување

За вработени:
1. Залог на возилото кое се набавува
2. Административна забрана (може, но не е предуслов)
3. Меница од барателот и (ко-кредитобарателот/те)

 
За пензионери:
1. Залог на возилото кое се набавува
2. Административна забрана од 2 жиранти
3. Меница од барателот, (ко-кредитобарателот/те) и жирантите

* 7,45% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 7,142%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 0 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и 1,000 МКД годишно трошок за полиса од незгоди за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

**7,86% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 7,464%, рок на отплата 84 месеци, манипулативен трошок 0 МКД, трошок за апликација од 900 МКД и 1.000 МКД годишно трошок за полиса од незгоди за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

***Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). Кај кредити со 100% депозит ова не мора да се објавува бидејки каматните маргини се фиксни но се врзани за променливи кс на депозит.

****Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 

Трошоци

Манипулативен трошок: 

 • 6.000 МКД фиксна еднократна провизија-

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (за приматели на плата)
 • 900 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгоди:

 • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошок за предвремена отплата:

 • Без трошоци 

Останати трошоци:

 • Меница од 500 МКД
 • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот
 • Нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
 • Трошоци во врска со упис на залогата согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)