Инстант кредит

Инстант кредити во соработка со определени трговци кај кои директно се аплицира за кредит.

 

Максимален износ

До 120.000 МКД

Годишна каматна стапка

9.25 процентни поени (варијабилна за целиот период: Благајнички записи + 8%)

Рок на отплата

До 48 месеци

Грејс период

До 3 месеци

Услов

 За вработени и пензионери

Обезбедување

Траен налог

*11,33 /// 11.74 % СВТ за износ на кредит од 120.000 МКД, каматна стапка 9,25%, рок на отплата 48 месеци и манипулативен трошок 6%
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Каматната стапка е варијабилната и е пресметана како збир од каматната стапка  на основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народна банка на Република Северна Македонија (каматна стапка на благајнички записи), што важи на последниот ден од полугодието што му претходи на тековното полугодие и фиксен додаток од 8 процентни поени на годишно ниво.

Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно измената на каматната стапка на благајнички записи која ја објавува НБРМ, а која е со важност на 30.06 односно 31.12. 

Трошоци

  • Манипулативен трошок

3% еднократна провизија, (минимум 1.500,00 МКД) за кредити со редовна камата во грејс периодот

6% еднократна провизија, (минимум 1.500,00 МКД) за кредити со бескаматен грејс период

  • Без трошоци за предвремена отплата

Потребни документи

Апликација 

    


Максимален износ

До 60.000 МКД
*за кредитобаратели кои се вработени на определено време максималниот износ на кредит е 10.000 МКД

Рок на отплата

До 48 месеци

Годишна каматна стапка

0% годишна каматна стапка за кредитокорисникот

Услов

Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице кое е во редовен работен* однос или пензионер

*за кредитобаратели кои се вработени на определено време максималниот износ на кредит е 10.000 МКД


Задолжителен услов за кредитоспособност: месечна плата/пензија минимум 8.000 МКД

Обезбедување

Нема

Жиранти

Без жиранти 

*0% СВТ е пресметано за износ на кредит од 40.000 МКД, каматна стапка 0%, рок на отплата 24 месеци и манипулативен трошок 0%
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Потребни документи

Комплет потребна документација за кредит се добива преку овластената дилерска мрежа

Максимален износ

До 120.000 МКД

Рок на отплата

До 48 месеци

Годишна каматна стапка

9,25 процентни поени (варијабилна за целиот период: Благајнички записи + 8%)  

Услов
  1.  Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице кое е во редовен работен однос или пензионер со приход поголем од 9.000 МКД
  2.  Корисникот на кредит потребно е да биде член на програмата за лојалност на кредитниот посредник „NEPTUN haPPy"
Обезбедување

Административна забрана од барателот за кредити поголеми од 60.000 МКД

Жиранти

Без жиранти 

*11,57% СВТ за износ на кредит од 120.000 МКД, каматна стапка 9,25%, рок на отплата 48 месеци, манипулативен трошок 3% и трошок за апликација од 300 МКД
***Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

  • Манипулативен трошок: 3% од износот на кредитот еднократна провизија (минимум 700 МКД) - Се наплаќа од страна на кредитобарателот во салоните на НЕПТУН Македонија
  • Трошок за апликација: 300 МКД - Се наплаќа при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот во салоните на НЕПТУН Македонија, независно дали кредитот ќе биде одобрен или не.
  • Без трошоци за предвремена отплата

 


Потребни документи

Комплет потребна документација за кредит се добива преку овластената дилерска мрежа

Максимален износ

До 150.000 МКД

Рок на отплата

1. До 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци или
2. До 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци

Грејс период

До 7 месеци

Годишна каматна стапка

1. За кредити со рок на отплата 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци: 0% годишна каматна стапка


2. За кредити со рок на отплата 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци: 9,25 процентни поени (варијабилна за целиот период: Благајнички записи + 8%)

Услов

1. За кредити со рок на отплата 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци:
Задолжителен услов за кредитоспособност: месечна плата минимум 15.000 МКД

2. За кредити со рок на отплата 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци:
Задолжителен услов за кредитоспособност: месечен ануитет <= 1/3 плата

3. Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице (родител/старател) во редовен работен однос, вработенo во компании и институции прифатливи за Банката, додека корисникот на аранжманот за кого е наменет кредитот задолжително се вклучува како ко-кредитобарател.

Обезбедување

Административна забрана за барателот на кредитот

Жиранти

Без жиранти 

*14,01% СВТ за износ на кредит од 150.000 МКД, каматна стапка 9,25%, рок на отплата 24 месеци (со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци) и манипулативен трошок  10%
** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

  • Манипулативен трошок: 10% еднократна провизија 
  • Без трошоци за предвремена отплата

Потребни документи

Апликација за WORK AND TRAVEL кредит