Инстант кредит

Инстант кредити во соработка со определени трговци кај кои директно се аплицира за кредит.

 

Максимален износ

До 320.000 МКД

Годишна каматна стапка

11,25% (СВТ* 14,47%)

Рок на отплата

До 72 месеци

Грејс период

До 3 месеци

Услов


1. За вработени / пензионери* кои примаат плата / пензија во НЛБ Банка

 

За кредити до 100.000 МКД:

 • Траен налог

За кредити од 100.000 МКД до 200.000 МКД:

 • Административна забрана за барателот на кредитот 

За кредити од 200.000 МКД до 320.000 МКД:

 • Административна забрана за барателот на кредитот
 • Административна забрана за 1 (еден) кредитоспособен жирант

 

2. За вработени / пензионери* кои не примаат плата / пензија во НЛБ Банка:

 

За кредити до 320.000,00 МКД:

 • Административна забрана за барателот на кредитот
 • Административна забрана за 1 (еден) кредитоспособен жирант 

*Мах. до 72 години старост до рок на отплата на кредитот за пензионери

 

Задолжителен услов за кредитоспособност:

- За износ на кредит до 60.000 МКД: месечен ануитет <= 1/2,5 плата/пензија

- За износ на кредит над 60.000 МКД: месечен ануитет <= 1/3 плата/пензија

Обезбедување

Административна забрана и меница од барателот и еден жирант

*за приматели на плата во Банката за кредити до 100.000 МКД административна забрана не е задолжителна

*14,47% СВТ е пресметано за износ на кредит од 320.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 72 месеци и манипулативен трошок  6%
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

 • Манипулативен трошок

3% еднократна провизија, (минимум 1.500,00 МКД) за кредити со редовна камата во грејс периодот

6% еднократна провизија, (минимум 1.500,00 МКД) за кредити со бескаматен грејс период

 • Без трошоци за предвремена отплата

Максимален износ

До 60.000 МКД
*за кредитобаратели кои се вработени на определено време максималниот износ на кредит е 10.000 МКД

Рок на отплата

До 48 месеци

Годишна каматна стапка

0% годишна каматна стапка за кредитокорисникот

Услов

Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице кое е во редовен работен* однос или пензионер

*за кредитобаратели кои се вработени на определено време максималниот износ на кредит е 10.000 МКД


Задолжителен услов за кредитоспособност: месечна плата/пензија минимум 8.000 МКД

Обезбедување

Нема

Жиранти

Без жиранти 

*0% СВТ е пресметано за износ на кредит од 60.000 МКД, каматна стапка 0%, рок на отплата 48 месеци и манипулативен трошок 0%
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Потребни документи

Комплет потребна документација за кредит се добива преку овластената дилерска мрежа

Максимален износ

До 120.000 МКД

Рок на отплата

До 48 месеци

Годишна каматна стапка

11,25%  (СВТ* 13,83%)

Услов
 1.  Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице кое е во редовен работен однос или пензионер со приход поголем од 9.000 МКД
 2.  Корисникот на кредит потребно е да биде член на програмата за лојалност на кредитниот посредник „NEPTUN haPPy"
Обезбедување

Административна забрана од барателот за кредити поголеми од 60.000 МКД

Жиранти

Без жиранти 

*13,83% СВТ е пресметано за износ на кредит од 120.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 48 месеци , манипулативен трошок 3% и трошок за апликација од 300 МКД
***Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

 • Манипулативен трошок: 3% од износот на кредитот еднократна провизија (минимум 700 МКД) - Се наплаќа од страна на кредитобарателот во салоните на НЕПТУН Македонија
 • Трошок за апликација: 300 МКД - Се наплаќа при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот во салоните на НЕПТУН Македонија, независно дали кредитот ќе биде одобрен или не.
 • Без трошоци за предвремена отплата

 


Потребни документи

Комплет потребна документација за кредит се добива преку овластената дилерска мрежа

Максимален износ

До 150.000 МКД

Рок на отплата

1. До 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци или
2. До 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци

Грејс период

До 7 месеци

Годишна каматна стапка

1. За кредити со рок на отплата 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци: 0% годишна каматна стапка

(СВТ 17,12%)*


2. За кредити со рок на отплата 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци: 11,25% годишна каматна стапка

(СВТ 15,34%)*

Услов

1. За кредити со рок на отплата 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци:
Задолжителен услов за кредитоспособност: месечна плата минимум 15.000 МКД

2. За кредити со рок на отплата 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци:
Задолжителен услов за кредитоспособност: месечен ануитет <= 1/3 плата

3. Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице (родител/старател) во редовен работен однос, вработенo во компании и институции прифатливи за Банката, додека корисникот на аранжманот за кого е наменет кредитот задолжително се вклучува како ко-кредитобарател.

Обезбедување

Административна забрана за барателот на кредитот

Жиранти

Без жиранти 

*17,12% СВТ е пресметано за износ на кредит од 150.000 МКД, каматна стапка 0%, рок на отплата 8 месеци (со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци) и манипулативен трошок 10%
**15,34% СВТ е пресметано за износ на кредит од 150.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 24 месеци (со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци) и манипулативен трошок  10%
***Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.


Трошоци

 • Манипулативен трошок: 10% еднократна провизија 
 • Без трошоци за предвремена отплата

Потребни документи

Апликација за WORK AND TRAVEL кредит