Златен станбен кредит 

За сите кои се клиенти на лично банкарство и вработени во финансиски институции кои својата плата ја примаат во НЛБ Банка.

 

Информативна пресметка

 

Аплицирајте до 31.12.2017 година и искористете ги промотивните поволности без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка!

 

Максимален износ

1. Станбен кредит со постоечка хипотека:
од 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР 

 

2. Станбен кредит со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба):
максимален износ на кредит: До 20.000 ЕУР

Рок на отплата

До 30 години  

Грејс период

До 12 месеци
(не се однесува за кредитите со обезбедување хипотека на идна недвижност)

Годишна каматна стапка

3,8% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,8% фиксна за четвртата и петтата година

5,5% + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 5,5%

Учество

Минимум 15% од купопродажната вредност на недвижноста.
Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.

Услов

Kлиенти – корисници на услугата лично банкарство кои својата плата ја примаат на сметка во Банката
како и за клиенти кои се редовно вработени во финансиски институции: банка (вклучително и НБРМ), осигурително друштво,
пензиски фонд или лизинг компанија, МИПС, КИБС и МБПР, кои својата плата ја примаат на сметка во НЛБ Банка

  

Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 
Без жиранти
Без ко-кредитобаратели за рок на отплата до 10 години (може да се вклучат по потреба)
Минимум 1 ко-кредитобарател за рок на отплата > 10 години
Минимум 2 ко-кредитобаратели за рок на отплата > 20 години

 

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)

Меница од 500 МКД

За станбен кредит со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба),хипотеката се востановува врз основа на
лист за предбележување, до момент на комплетирање на целокупната документација за впишување на хипотека на недвижноста во имотен лист

Градежни компании со кои
Банката има соработка

Адора Инженеринг

Настел
Глиц Груп Скопје
Жикол
Елена Лука Хоме
City Tower
Тим Инженеринг
Голден АРТ         
ТИМ Доо
City Plaza
American Construction
ЗСФ-KOM
Ривер Девелопмент
РДЛ Соул
Елинг
Констракшн Груп
Офис Ком
Квалитет Пром
Инвест Билдинг
Ихне Реалити
Луна корпорација
Глиц Дооел Кичево
Cevahir Holding (Турмак АД Скопје)
Пантер Билдинг ДООЕЛ Скопје
НЕЦЕ Петрол ДООЕЛ Скопје
САНИК Инженеринг ДООЕЛ Скопје
ЕВРО ДЕКОР ДОО Кочани
Унија Клуб
Два Брата Градители
Хот и Хот Констракшн Групс
Вино Веритас
Топ Метал
Гланзбау Инг
Пелагонија АД Гостивар
Капитол Инженеринг ДОО Скопје
Фабрика КАРПОШ АД Скопје
Мадера ЛТД ДОО Скопје
Бонанца Урбан ДОО Скопје
Голдинг Инвест ДОО Скопје
Вел Сити Груп ДОО Велес
Аксис Консалтинг ДОО Струмица

Каби Инвест ДОО Тетово

Делта Градба ИНГ ДОО Кочани

ТРГО-ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ЕВРОСТИЛ-М ДОО Струмица

ФОРМЛАБ ДОО Скопје

ЛИНЕА ДООЕЛ Скопје

ЕУРОИНГ ДОО Гевгелија

ХИПОКС ДОО Виница

АЛЕКС 3 ДООЕЛ Кочани

ТАР-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

ДАБАР ДООЕЛ СКОПЈЕ

Сакта

УБАВА ЗГРАДА ДОО Скопје

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

*5,18% СВТ за износ на кредит од 150.000 ЕУР, каматна стапка 3,8% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,8% фиксна годишна каматна стапка за 4-та и 5-та година и шестмесечен Еурибор + 5,5% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот, рок на отплата 360 месеци, манипулативен трошок 60.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и трошок за полиса од незгоди од 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

*Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • За клиенти кои се редовно вработени во финансиски институции: 0,2% еднократна провизија (минимум 3.000 МКД, максимум 30.000 МКД) БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ за одобрување до 31.12.2017
  • За клиенти на лично банкарство: 1,25% еднократна провизија или 1,0% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР,  минимум 5.000,00 МКД, максимум 60.000,00 МКД- БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ за одобрување до 31.12.2017 

Трошок за апликација: 700 МКД 

Трошок за полиса од незгоди:

  • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошок за предвремена отплата:

  • 0% за отплата со сопствени средства
  • 1% за отплата со средства од друга банка

Трошок за проценка: 

  • 2.000,00 МКД , кој се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА до 31.12.2017
  • Меница од 500 МКД
  • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот
  • Нотарски и адвокатски трошоци за Договорот за залог согласно сооедветна Тарифа
  • Трошоци во врска со упис на залог согласно Тарифите на соодветната јавна книга