Златен станбен кредит 

За сите кои се клиенти на лично банкарство и вработени во финансиски институции кои својата плата ја примаат во НЛБ Банка.

 

Информативна пресметка

 

Аплицирајте за НЛБ Златен станбен кредит до 31 ви мај и искористете ги промотивните поволности:

 • Без трошоци за проценка
 • 50% пониски манипулативни трошоци 
 • Пониски каматни стапки и поповолни услови за приматели на плата во Банката
 • Бесплатна полиса за осигурување на станот за првата година
 • Бескаматен Happy + инстант кредит за опремување на станот

 

Максимален износ

1. Станбен кредит со постоечка хипотека:
од 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР 

Рок на отплата

До 30 години  

Грејс период

До 12 месеци
(не се однесува за кредитите со обезбедување хипотека на идна недвижност)

Годишна каматна стапка

4,2% фиксна годишна каматна стапка за првите пет години

5,7% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот

Учество

Минимум 15% од купопродажната вредност на недвижноста.
Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.

Услов

Kлиенти – корисници на услугата лично банкарство кои својата плата ја примаат на сметка во Банката
како и за клиенти кои се редовно вработени во финансиски институции: банка (вклучително и НБРМ), осигурително друштво,
пензиски фонд или лизинг компанија, МИПС, КИБС и МБПР, кои својата плата ја примаат на сметка во НЛБ Банка

 
За станбени кредити со постоечка хипотека:

 
Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 1 рата <=1/3 од месечен приход
Без жиранти
Без ко-кредитобаратели за рок на отплата до 10 години (може да се вклучат по потреба)
Минимум 1 ко-кредитобарател за рок на отплата > 10 години
Минимум 2 ко-кредитобаратели за рок на отплата > 20 години

 
За станбени кредити со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба):

- Максимален износ за кредит: До 15.000 ЕУР

 
Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 1 рата <=1/3 од платата само на кредитобарателот

 
- За клиенти со плата < 40.000 MКД:
Без жиранти за кредити до 5.000 ЕУР
2 кредитоспособни жиранти* за кредити над 5.000 ЕУР

 
- За клиенти со плата > 40.000 MКД:
Без жиранти за кредити до 7.000 ЕУР
2 кредитоспособни жиранти* за кредити над 7.000 ЕУР

 
*Жирантите треба да се вработени во фирма или институција прифатлива за Банката, или пензионери
со старост до 72 год. до рокот на отплата на кредитот кои својата пензија ја примаат на сметка во Банката.

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)

Меница од 500 МКД

За станбен кредит со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба),хипотеката се востановува врз основа на
лист за предбележување, до момент на комплетирање на целокупната документација за впишување на хипотека на недвижноста во имотен лист

Градежни компании со кои
Банката има соработка

Адора Инженеринг
Настел
Глиц Груп Скопје
Жикол
Елена Лука Хоме
City Tower
Тим Инженеринг
Голден АРТ         
ТИМ Доо
City Plaza
American Construction
ЗСФ-KOM
Ривер Девелопмент
РДЛ Соул
Елинг
Констракшн Груп
Офис Ком
Квалитет Пром
Инвест Билдинг
Ихне Реалити
Луна корпорација
Глиц Дооел Кичево
Cevahir Holding (Турмак АД Скопје)
Пантер Билдинг ДООЕЛ Скопје
НЕЦЕ Петрол ДООЕЛ Скопје
САНИК Инженеринг ДООЕЛ Скопје
ЕВРО ДЕКОР ДОО Кочани
Унија Клуб
Два Брата Градители
Хот и Хот Констракшн Групс
Вино Веритас
Топ Метал
Гланзбау Инг
Пелагонија АД Гостивар
Капитол Инженеринг ДОО Скопје
Фабрика КАРПОШ АД Скопје
Мадера ЛТД ДОО Скопје
Бонанца Урбан ДОО Скопје
Голдинг Инвест ДОО Скопје
Вел Сити Груп ДОО Велес
Аксис Консалтинг ДОО Струмица

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • За клиенти кои се редовно вработени во финансиски институции: 0,2% еднократна провизија (минимум 3.000 МКД, максимум 30.000 МКД) - 50 % ПОНИСКИ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ!
 • За клиенти на лично банкарство: 1,25% еднократна провизија или 1,0% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР,  минимум 5.000,00 МКД, максимум 60.000,00 МКД - 50 % ПОНИСКИ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ!

Трошок за апликација: 700 МКД 

Трошок за предвремена отплата:

 • 0% за отплата со сопствени средства
 • 1% за отплата со средства од друга банка

Трошок за проценка: 

 • 2.000,00 МКД , кој се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА!
 • Меница од 500 МКД
 • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот
 • Нотарски и адвокатски трошоци за Договорот за залог согласно сооедветна Тарифа
 • Трошоци во врска со упис на залог согласно Тарифите на соодветната јавна книга