Скалест депозит

Скалестиот депозит Ви овозможува неограничен пристап до Вашите орочени средства во секое време и нуди повисоки каматни стапки за ависта штедење.

Карактеристики

  • Валута: МКД
  • Рок на орочување: по видување
  • Минимален влог: 100 МКД
  • Каматни стапки: номинални, променливи
  • Припис на камата: на крајот на годината
  • Можност за подигање или зголемување на влогот во секое време
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош 

Каматни стапки

Скала на износКаматна стапка
До 50.000 МКД 0,01%
Од 50.001 до 100.000 МКД 0,05%
Од 100.001 до 300.000 МКД 0,10%
Од 300.001 до 600.000 МКД 0,30%
Над 600.000 МКД 0,60%

*Каматните стапки се со важност од 15.11.2015 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица