Златен депозит

За клиенти кои сакаат да орочат повисок износ на депозит. 

Основни информации

 • Валута: МКД, ЕУР и УСД
 • Рок на орочување: по видување, 3, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месеци
 • Минимален влог: 1.000.000 МКД / 20.000 ЕУР / 50.000 УСД
 • Каматни стапки: номинални, променливи за депозитите во МКД и фиксни за девизни депозити со рочност до 36 месеци и варијабилни за девизни депозити над 36 месеци 
 • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
 • Документ за идентификација: лична карта или пасош 
 • Припис на камата: месечно или рочно

Каматни стапки

Валута - МКД3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци48 месеци60 месеци
1.000.000 до 3.000.000 0,10% 0,40% 1,20% 2,30% 2,70% 2,90% 3,10%
Над 3.000.000 0,20% 0,50% 1,30% 2,40% 2,80% 3,00% 3,20%

 

Валута - ЕУР3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци48 месеци60 месеци
20.000 до 50.000 0,02% 0,03% 0,15% 0,50% 0,90% 1,30%+6М Еурибор 1,50%+6М Еурибор
Над 50.000  0,05% 0,10% 0,20% 0,60% 1,00% 1,40%+6М Еурибор 1,60%+6М Еурибор

 

Валута - УСД3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци
Над 50.000 0,03% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20%

 

*Каматните стапки се со важност од 10.07.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи за депозитите во МКД согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје. Кај депозитите во девизи со рочност до 36 месеци каматните стапки се фиксни, додека кај долгорочните депозити (на 48 и 60 месеци) каматните стапки се варијабилни и се врзуваат за референтни каматни стапки, односно претставуваат збир од Фиксна каматна стапка + 6 месечен ЕУРИБОР. Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР има вредност под нула  (во моментов е -0,372), ќе се смета дека изнесува нула.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица
За информативна пресметка кликнете на портокаловото копче кое ќе ве однесе на страната за калкулации

Основни информации

 • За корисници на Лично банкарство
 • Валута: МКД и ЕУР
 • Рок на орочување: по видување, 3, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месеци
 • Минимален влог: 1.000.000 МКД / 20.000 ЕУР
 • Каматни стапки: номинални, променливи за депозитите во МКД и фиксни за девизни депозити со рочност до 36 месеци и варијабилни за девизни депозити над 36 месеци 
 • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
 • Документ за идентификација: лична карта или пасош 
 • Припис на камата: месечно или рочно

Каматни стапки

Валута - МКД3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци48 месеци60 месеци
1.000.000 до 3.000.000 0,20% 0,50% 1,30% 2,40% 2,80% 3,20% 3,60%
Над 3.000.000 0,30% 0,60% 1,50% 2,60% 3,00% 3,40% 3,80%

 

Валута - ЕУР3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци48 месеци60 месеци
20.000 до 50.000 0,05% 0,10% 0,20% 0,60% 1,00% 1,50%+6М Еурибор 1,80%+6М Еурибор
Над 50.000  0,10% 0,15% 0,40% 0,80% 1,20% 1,70%+6М Еурибор 2,00%+6М Еурибор

 

*Каматните стапки се со важност од 10.07.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи за депозитите во МКД согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје. Кај депозитите во девизи со рочност до 36 месеци каматните стапки се фиксни, додека кај долгорочните депозити (на 48 и 60 месеци) каматните стапки се варијабилни и се врзуваат за референтни каматни стапки, односно претставуваат збир од Фиксна каматна стапка + 6 месечен ЕУРИБОР. Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР има вредност под нула  (во моментов е -0,372), ќе се смета дека изнесува нула.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица
За информативна пресметка кликнете на портокаловото копче кое ќе ве однесе на страната за калкулации