Златен депозит

За клиенти кои сакаат да орочат повисок износ на депозит. 

Основни информации

  • За корисници на Лично банкарство
  • Валута: МКД и ЕУР
  • Рок на орочување: по видување, 3, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месеци
  • Минимален влог: 1.000.000 МКД / 20.000 ЕУР
  • Каматни стапки: номинални, фиксни за денарски и девизни депозити со рочност до 36 месеци и варијабилни за денарски и девизни депозити над 36 месеци 
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош 
  • Припис на камата: месечно или рочно

Каматни стапки

Валута - МКД3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци48 месеци60 месеци
Над 3.000.000 0,10% 0,30% 0,90% 1,70% 2,00% 2,28% (НРКС + 0,20) 2,48% (НРКС + 0,40)

 

Валута - ЕУР3 месеци6 месеци12 месеци24 месеци36 месеци48 месеци60 месеци
Над 50.000  0,10% 0,15% 0,40% 0,70% 1,10% 1,40%+6М Еурибор 1,60%+6М Еурибор

 

* Каматните стапки се со важност од 01.07.2018 година и се на годишно ниво.

**Согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје, каматните стапки за депозитите во МКД валута со рочност до 36 месеци се фиксни, додека кај долгорочните депозити на (48 и 60 месеци) се варијабилни и се врзуваат за референтни каматни стапки. Рочностите на 36 месеци ќе имаат каматна стапка која ќе се формира со користење на НРКС и определен фиксен додаток или одбиток. Вредноста на НРКС во моментов изнесува 2,08% (усогласувањето на НРКС се прави на 6 месечна основа)

Кај депозитите во девизи со рочност до 36 месеци каматните стапки се фиксни, додека кај долгорочните депозити (на 48 и 60 месеци) каматните стапки се варијабилни и се врзуваат за референтни каматни стапки, односно претставуваат збир од Фиксна каматна стапка + 6 месечен ЕУРИБОР. Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР има вредност под нула  (во моментов е -0,32), ќе се смета дека изнесува нула.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица
За информативна пресметка кликнете на портокаловото копче кое ќе ве однесе на страната за калкулации