НЛБ Интергрупациски плаќања 

За сите девизни плаќања во рамките на банките на НЛБ Групација

Основни информации 


  Наменети се за сите правни лица кои имаат отворено сметка во една од банките членки на НЛБ Групацијата и сакаат да реализираат девизно плаќање до банка, членка на НЛБ групацијата.
  Провизијата за секое плаќање е фиксна и изнесува 5 ЕВРА за налози реализирани преку електронско банкарство.

Предности на интергрупациски плаќања

   - Важи за правните лица кои имаат отворено сметка во една од банките членки на НЛБ Групацијата.
   - Важи за лоро и ностро дознаки направени од страна на правно лице, извршени помеѓу банките членки на НЛБ Групацијата: НЛБ Банка а.д. Бања Лука, НЛБ Банка а.д. Сараево, НЛБ Банка а.д. Подгорица, НЛБ Банка а.д. Белград, НЛБ Банка а.д. Приштина, НЛБ Банка АД Скопје и НЛБ Банка а.д. Љубљана.
   - Износот на дознаката за девизен прилив и одлив не е ограничен.
   - Се применува само на електронско плаќање Важи само за плаќање со редовни порамнувања (D+1 за EUR, SEK, RON и USD, D+2 за сите други валути).
   - Важи за плаќања со SHA* опција. Во случај на плаќање со OUR* опција, плаќачот исто така ќе биде обврзан да ја плати таксата според тарифата на банката на примателот, покрај таксата во износ од 5.00 ЕУР.