Продажба на имот преку извршител

 

Реден

број

Опис
1 Деловен објект во КО Мороишта Струга со површина од 1.164 м2 и двор со површина од 971 м2 Струга детално
2 Куќа во Бутел, Скопје м.в Долно Поле под објект со површина од 86м2, двор со површина од 503 м2 и гаража со површина од 33,60 м2 Скопје детално

3

Адаптер MORAN Italy модел M.TRONIC 48/80

Скопје

детално

4

Индивидуална станбена зграда во Гостивар, на ул.Циглана бб, КО Бањица во површина од 142 м2 и земјиште од 300м2

Гостивар

детално

5

Објект во Кавадарци м.в Бел Камен со површина од 630 м2, двор со површина од 481 м2 и земјиште под зграда од 682 м2

Кавадарци

детално

6

Индивидуален станбен објект со деловен простор во Гостивар на ул.Гоце Делчев бр.45 со површина од 202 м2 и земјиште под зграда од 73 м2емјиште врз кое постои зграда со површина од 5.556 м2

Гостивар

детално

7

Куќа во Струга м.в.Плитишта со површина од 924 м2

Струга

детално

8

Деловен простор во Прилеп, ул.Јоска Јорданоски бб, КП бр.13809 со површина 182 м2

Прилеп

детално

9

Деловна просторија – локал во Тетово на локалитетот Ново Градско Пазариште локал бр.4, на прв спрат со површина од 9.46 м2

Скопје

детално

10

Административно деловен простор во Радовиш

Радовиш

детално

11

Куќа со површина од 273 м2 и земјиште со површина од 385 м2 на место викано Крушица КО Бродец, Имотен лист бр.144 за КО Бродец

Бродец

детално

12

Куќа во Дебар, КП бр.5255, на м.в Град, под зграда со површина од 117 м2 и двор со површина 263 м2

Дебар

детално

13

Стан во Скопје на ул.Тале Христов бр.3/1-72, КП 11932 со површина од 67 м2

Скопје

детално

14

Недвижност - хала за производство на печурки, КП 848 на м.в. Загориче со површина од 908м2 КО Загориче и двор со земјиште м.в. Ајдарица во вкупна површина од 2107м2 и подвижни предмети - опрема за преработка и складирање на печурки

Загориче

детално

15

Деловен простор во склоп на станбено деловна зграда во Прилеп на ул.”Борка Талески” бр.78 со површина од 96м2

Прилеп

детално

16

Земјоделско земјиште (ниви, ливади, овоштарник, пасиште) евидентирано вo Имотен лист бр.452 КО Бигла

Бигла

детално

17

Деловен простор во Скопје, ул.Димо Хаџи Димов бр.8, Кисела Вода со вкупна површина од 41 м2

Скопје

детално

18

Куќа во Прилеп, ул.Кеј 9-ти Септември со површина од 82 м2 и земјиште со вкупна површина од 179 м2

Прилеп

детално

19

Индивидуален станбен објект во Битола на ул.Гостивар бр.5/2 со вкупна површина од 72 м2

Битола

детално

20

Објект во Прилеп КО Дихово, м.в. Трновски ливади, со површина од 790 м2

Прилеп

детално

21 Канцелариска опрема Скопје детално
22

Деловни простории во Кавадарци, на ул.Индустриска бб

Кавадарци детално
23 Вино тип Вранец и Смедеревка детално
24

Куќа во Битола, на ул. М.Ацев бр.70 КП 4318 со површина од 107 м2, Имотен лист бр.60245 за КО Битола 4

Битола детално
25

Индустриско производствен комплекс за преработка на дрво во Радовиш, м.в Маршал Тито

Радовиш детално
26 Индивидуален станбен објект во Струмица КП.бр.7339, м.в Генерал Боро Поцков Индивидуален станбен објект во Струмица КП.бр.5777, м.в М.Горки Стан во Скопје, ул.Востаничка бр. 65, КО Кисева Вода 1 Скопје, Струмица детално
27 Стан во Скопје, ул.Сава Михајлов бр.8/3/13 со површина од 68.03 м2 Скопје детално
28 Стан во Скопје, ул.Џон Кенеди, КП бр.911 дел 1, со површина од 45 м2 Скопје детално
29 Недвижност во м.в.Говедарски пат, Куманово и тоа, деловен објект КП 3375/2 со површина од 485м2, деловен објект КП 3375/4 со површина од 201м2 и помошен објект со површина од 1.109 м2 Куманово детално
30

Куќа во Куманово на ул.Сава Ковачевиќ бр. 11-а со површина од 183 м2, заведено во И.Л 5914, КП 16559

Куманово детално
31 Стан во Скопје на ул. Петар Делјан бр.5/2-11 со површина од 77 м2, гаража 16 м2 и подрум со површина од 7 м2, кој лежи на КП 1087 Скопје детално
32 Стан во Скопје на ул.С.Деловски бр.25 со површина од 89м2 и подрум со површина од 51м2, имот кој лежи на КП 759 за КО Центар 2 Скопје детално
33

Идеален дел од куќа и тоа 2/6 во Кичево на ул. 4 Јули бр. 51 со вкупна површина од 255м2

Кичево детално
34 Стан во Скопје на ул. Т. Христов бр. 3/1-72 со површина од 67м2 Скопје детално
35 Деловен простор во Битола со површина од 790м2 Битола детално
36

Дел од куќа со површина од 64 м2 со земјиште и деловен простор во површина од 18м2 во Прилеп

Прилеп детално
37 Стан во Скопје на бул Партизански одреди со вкупна површина од 94 м2 Скопје детално
38 Станбена куќа и градежно земјиште на ул.Петар Манџуков број 69-а, нас. Бутел 1 – Скопје Скопје детално
39 Деловен објект-печатница во Скопје со вкупна површина од 3278м2 Скопје детално
40 Продажба на недвижност-земјиште во површина од 959м2 во КО Башино Село, Велес Велес детално
41 Куќа во Валандово на ул. Лазаревачка бр. 1 со вкупна површина од 260м2 Валандово детално
42 Деловна зграда во вкупна површина од 474м2 и земјиште во Охрид м.в. Стив Наумов Охрид детално
43 Деловен простор на ул Шумадиска бр. 5 КО Центар 1, Скопје, КП 11456, дел 2, во површина од 23м2 Скопје детално
44 Стан во Тетово на ул.120 бр.2 со нето корисна површина од 87.84м2, плус 2 лоѓии со површина од 7м2 и подрум од 6м2 Тетово детално
45 Деловен простор во Тетово со површина од 9,46м2 Тетово детално
46 Oпрема за технички преглед на возила во Скопје. Скопје детално
47 Стан на ул.Њу Делхиска бр.2/2-9 во Скопје, во површина од 88 м2 (1/2 идеален дел) Скопје детално
48 Куќа во Струга, населба Плитишта во вкупна површина од 1584м2 Струга детално
49 Подвижни предмети –канцелариски мебел и материјали кои се наоѓаат во Скопје Скопје детално
50 Индивидуална куќа во површина од 156 м2, земјиште под објект во површина од 89 м2 и двор во површина од 159 м2, во Тетово Тетово детално
51 Стан во Скопје на ул. Никола Русински бр. 3Б со површина од 81м2 Скопје детално
52 Деловен простор во Скопје на ул Димо Хаџи Димов со површина од 41м2 Скопје детално
53 Свињарска фарма во Кавадарци КО Сопот со површина од 371 м2 и земјиште со површина од 8.726 м2 Кавадарци детално
54 Семејна куќа во Неготино, во површина од 257 м2 и земјиште под објект и двор во површина од 366 м2 Неготино детално
55 Земјиште на Водно-Скопје (ул.Салвадор Аљенде и ул.Славејко Арсов), во површина од 1196 м2 + 238 м2 и објект во површина од 23 м2 Скопје детално
56 Опрема за производство на велосипеди со залиха Куманово детално
57 Деловен објект во Куманово во вкупна површина од 4632м2 со земјиште од 1834м2 Куманово детално
58 Индивидуален станбен објект во Скопје на ул.Стрезово бр.6 во површина од 325 м2, земјиште во површина од 352 м2 и опрема за домаќинство Скопје детално
59 Индивидуален станбен објект во Битола на ул.Мирка Гинова бр.34 во површина од 128 м2 и право на ккористење на земјиште во површина од 158 м2 Битола детално
60 Индивидуален станбен објект-куќа во Скопје, на ул.Сава Ковачевиќ бр.22 во површина од 198 м2 и деловен простор во површина од 45 м2 Скопје детално
61 Фабрика за производство на масло, хала за полнење на маслото со деловни простории – канцеларии, магацински простор, просторија за прием на сурово масло во вкупна површина од 5123 м2 и земјиште во површина од 8621 м2 Битола детално
62 Машини и опрема – технолошка линија за производство на масло за јадење детално