НЛБ Станбен кредит 

Твој дом, твоја слобода.

 

Информативна пресметка

 

Максимален износ

1. Станбен кредит со постоечка хипотека:
од 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР / 300.000 МКД до 9.000.000 МКД

 

2. Станбен кредит со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба):
максимален износ на кредит: До 20.000 ЕУР

Рок на отплата

До 30 години  

Грејс период

12 месеци
(*не се однесува за кредитите со обезбедување хипотека на идна недвижност)

Годишна каматна стапка

Станбен кредит во ЕУР клаузула:

За приматели на плата преку НЛБ:


4% фиксна годишна каматна стапка за првите три години

5,8 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 5,8%

 

За неприматели на плата преку НЛБ:


5,9% фиксна годишна каматна стапка за првите три години,

7 процентни поени + шестмесечен Еурибор, варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 7%

     

Станбен кредит во МКД клаузула:

  

За приматели на плата преку НЛБ:


6,5% фиксна годишна каматна стапка за првите три години

6,96% варијабилна: Национална референтна стапка +4,8 процентни поени

 

За неприматели на плата преку НЛБ:


6,9% фиксна годишна каматна стапка за првите три години

7,56% варијабилна: Национална референтна стапка +5,4 процентни поени

Учество

Минимум 15% од купопродажната вредност на недвижноста.
Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.

Услов

 

Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 
Без жиранти
Без ко-кредитобаратели за рок на отплата до 10 години (може да се вклучат по потреба)
Минимум 1 ко-кредитобарател за рок на отплата > 10 години
Минимум 2 ко-кредитобаратели за рок на отплата > 20 години

 

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот
За станбен кредит со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба),
хипотеката се востановува врз основа на лист за предбележување, до момент на комплетирање на
целокупната документација за впишување на хипотека на недвижноста во имотен лист.

Градежни компании со
кои Банката има соработка*

Адора Инженеринг
Настел
Глиц Груп Скопје
Жикол
Елена Лука Хоме
City Tower
Тим Инженеринг
Голден АРТ         
ТИМ Доо
City Plaza
American Construction
ЗСФ-KOM
Ривер Девелопмент
РДЛ Соул
Елинг
Констракшн Груп
Офис Ком
Квалитет Пром
Инвест Билдинг
Ихне Реалити
Луна корпорација
Глиц Дооел Кичево
Cevahir Holding (Турмак АД Скопје)
Пантер Билдинг ДООЕЛ Скопје
НЕЦЕ Петрол ДООЕЛ Скопје
САНИК Инженеринг ДООЕЛ Скопје
ЕВРО ДЕКОР ДОО Кочани
Унија Клуб
Два Брата Градители
Хот и Хот Констракшн Групс
Вино Веритас
Топ Метал
Гланзбау Инг
Пелагонија АД Гостивар
Капитол Инженеринг ДОО Скопје
Фабрика КАРПОШ АД Скопје
Мадера ЛТД ДОО Скопје
Бонанца Урбан ДОО Скопје
Голдинг Инвест ДОО Скопје
Вел Сити Груп ДОО Велес
Аксис Консалтинг ДОО Струмица

Каби Инвест ДОО Тетово

Делта Градба ИНГ ДОО Кочани

ТРГО-ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ЕВРОСТИЛ-М ДОО Струмица

ФОРМЛАБ ДОО Скопје

ЛИНЕА ДООЕЛ Скопје

ЕУРОИНГ ДОО Гевгелија

ХИПОКС ДОО Виница

АЛЕКС 3 ДООЕЛ Кочани

ТАР-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

ДАБАР ДООЕЛ СКОПЈЕ

Сакта

УБАВА ЗГРАДА ДОО Скопје

СУПЕРО ТРЕЈД ДООЕЛ Гостивар

Мега ДОО Куманово 

Акустик ДОО Скопје

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
*Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

*Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.

**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна стапка (НРС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12.Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 2,16%.
*****Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

****** 7,07% СВТ за износ на кредит од 9.000.000 МКД, каматна стапка 6,5% фиксна за првите три години и 6,96% варијабилна за остатокот од периодот, рок на отплата 360 месеци, манипулативен трошок 60.000 МКД, трошок за апликација од 700 МКД и 1.000 МКД / 7,65% СВТ за износ на кредит од 9.000.000 МКД, каматна стапка 6,9% фиксна за првите три години и 7,56% променлива за остатокот од периодот, рок на отплата 360 месеци, манипулативен трошок 60.000 МКД, трошок за апликација од 900 МКД и 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

 

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • За приматели на плата преку НЛБ Банка: 1,25% еднократна провизија или 1,0% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР,  минимум 5.000 МКД, максимум 60.000 МКД
 • За неприматели на плата преку НЛБ Банка: 1,50% еднократна провизија или 1,25% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР,  минимум 5.000 МКД, максимум 60.000 МКД

*Без манипулативен трошок доколку се работи за рефинансирање на постоечки станбени кредити од други банки

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (приматели на плата)
 • 900 МКД (неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгоди:

 • 1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошок за предвремена отплата:

 • 0% за отплата со сопствени средства
 • 3% за отплата со средства од друга банка

Трошок за проценка: 

 • 2.000 МКД за секоја поединечна проценка - се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен

Останати трошоци:

 • Меница од 500 МКД
 • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот
 • Нотарски и адвокатски трошоци за Договорот за залог согласно соодветна Тарифа
 • Трошоци во врска со упис на залог согласно Тарифите на соодветната јавна книга

 


Потребни документи

Апликација за Станбен кредит