НЛБ Станбен кредит 

Твој дом, твоја слобода.

 

Информативна пресметка

 

Аплицирајте за НЛБ Станбен кредит до 31 ви мај и искористете ги промотивните поволности:

 • Без трошоци за проценка
 • Без трошоци за одобрување за сите Ризико станбени кредити и 50% пониски манипулативни трошоци за останатите НЛБ Станбени кредити
 • Пониски каматни стапки и поповолни услови за приматели на плата во Банката
 • Бесплатна полиса за осигурување на станот за првата година
 • Бескаматен Happy + инстант кредит за опремување на станот 
    

Максимален износ

1. Станбен кредит со постоечка хипотека:
од 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР / 300.000 МКД до 9.000.000 МКД

Рок на отплата

До 30 години  

Грејс период

12 месеци
(*не се однесува за кредитите со обезбедување хипотека на идна недвижност)

Годишна каматна стапка

Станбен кредит во ЕУР клаузула:

За приматели на плата преку НЛБ:


4,2% фиксна годишна каматна стапка за првите три години

6% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот

 

За неприматели на плата преку НЛБ:


5,9% фиксна годишна каматна стапка за првите три години

7% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот

     

Станбен кредит во МКД клаузула:

  

За приматели на плата преку НЛБ:


6,5% фиксна годишна каматна стапка за првите три години

6,9% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот

 

За неприматели на плата преку НЛБ:


6,9% фиксна годишна каматна стапка за првите три години

7,5% променлива годишна каматна стапка за остатокот од периодот

Учество

Минимум 15% од купопродажната вредност на недвижноста.
Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.

Услов

За станбени кредити со постоечка хипотека:

 
Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 1 рата <=1/3 од месечен приход
Без жиранти
Без ко-кредитобаратели за рок на отплата до 10 години (може да се вклучат по потреба)
Минимум 1 ко-кредитобарател за рок на отплата > 10 години
Минимум 2 ко-кредитобаратели за рок на отплата > 20 години

 
За станбени кредити со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба):

  - Максимален износ на кредит: До 15.000 ЕУР 

 

Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 1 рата <=1/3 од платата само на кредитобарателот
- За клиенти со плата < 40.000 MКД:
Без жиранти за кредити до 5.000 ЕУР
2 кредитоспособни жиранти* за кредити над 5.000 ЕУР

 
- За клиенти со плата > 40.000 MКД:
Без жиранти за кредити до 7.000 ЕУР
2 кредитоспособни жиранти* за кредити над 7.000 ЕУР

*Жирантите треба да се вработени во фирма или институција прифатлива за Банката, или пензионери со старост до 72 години 
до рокот на отплата на кредитот кои својата пензија ја примаат на сметка во Банката.
Без ко-кредитобаратели и останати приходи

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот
За станбен кредит со обезбедување хипотека на идна недвижност (хипотека на идна градба),
хипотеката се востановува врз основа на лист за предбележување, до момент на комплетирање на
целокупната документација за впишување на хипотека на недвижноста во имотен лист.

Градежни компании со
кои Банката има соработка*

Адора Инженеринг
Настел
Глиц Груп Скопје
Жикол
Елена Лука Хоме
City Tower
Тим Инженеринг
Голден АРТ         
ТИМ Доо
City Plaza
American Construction
ЗСФ-KOM
Ривер Девелопмент
РДЛ Соул
Елинг
Констракшн Груп
Офис Ком
Квалитет Пром
Инвест Билдинг
Ихне Реалити
Луна корпорација
Глиц Дооел Кичево
Cevahir Holding (Турмак АД Скопје)
Пантер Билдинг ДООЕЛ Скопје
НЕЦЕ Петрол ДООЕЛ Скопје
САНИК Инженеринг ДООЕЛ Скопје
ЕВРО ДЕКОР ДОО Кочани
Унија Клуб
Два Брата Градители
Хот и Хот Констракшн Групс
Вино Веритас
Топ Метал
Гланзбау Инг
Пелагонија АД Гостивар
Капитол Инженеринг ДОО Скопје
Фабрика КАРПОШ АД Скопје
Мадера ЛТД ДОО Скопје
Бонанца Урбан ДОО Скопје
Голдинг Инвест ДОО Скопје
Вел Сити Груп ДОО Велес
Аксис Консалтинг ДОО Струмица

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
*Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба

Трошоци

Манипулативен трошок:

 • За приматели на плата преку НЛБ Банка: 1,25% еднократна провизија или 1,0% еднократна провизија за кредити над 30.000 ЕУР,  минимум 5.000 МКД, максимум 60.000 МКД - 50% ПОНИСКИ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ ДО 31.05.2017!

Трошок за апликација:

 • 700 МКД (за приматели на плата)
 • 900 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за предвремена отплата:

 • 0% за отплата со сопствени средства
 • 2% за отплата со средства од друга банка

Трошок за проценка: 

 • 2.000 МКД за секоја поединечна проценка - се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен - БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА!

Останати трошоци:

 • Меница од 500 МКД
 • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно подмирување на обврските на кредитот
 • Нотарски и адвокатски трошоци за Договорот за залог согласно соодветна Тарифа
 • Трошоци во врска со упис на залог согласно Тарифите на соодветната јавна книга

 


Потребни документи

Апликација за Станбен кредит