НЛБ Станбен кредит со повластени услови во соработка со одредени градежни компании

Максимален износ

Oд 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР

Рок на отплата

До 30 години  

Грејс период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

3,7% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,5% фиксна за четвртата и петтата година, 5,9% + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 5,9% 

 

3,2% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,2% фиксна за четвртата, петтата и шеста година, 5,9% + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 5,9% (кредити со ризико осигурување)

 

Учество

Минимум 15% од купопродажната вредност на недвижноста*

Услов

- Примател на плата во НЛБ Банка

Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 

Обезбедување

1. Хипотека на недвижност, предмет на купопродажба

2. Меница од барателот (ко-кредитобарателот/те)

3. Административни забрани

* Можност за кредитирање на станови во фаза на градба со Лист за предбележување

Трошоци
  • БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ!
  • БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА!
Трошоци за предвремена отплата
  • 0% за отплата со сопствени средства
  • 3% за отплата со средства од друга банка
Трошоци за апликација

600 МКД

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба