НЛБ Сребрен потрошувачки кредит

Сребрениот потрошувачки кредит е наменет за сите пензионери кои својата пензија ја примаат преку НЛБ Банка

 

Аплицирајте за Сребрен потрошувачки кредит за пензионери до 31.10.2017 и искористете ја промотивната поволност за кредит без манипулативни трошоци и со 6% фиксна каматна стапка за првите тринаесет месеци!

 

Максимален износ

До 600.000 МКД

Рок на отплата

До 60 месеци (или до 75 годишна возраст)

Годишна каматна стапка

6% (СВТ* 9,30%) за првите 13 месеци

7,60% за останатиот период

Услов

Физички лица - пензионери кои примаат пензија на сметка во НЛБ Банка, вклучително и физички лица (резиденти) кои примаат странска пензија на сметка во НЛБ Банка      


Максимум до 75 год.старост до рок на отплата на кредитот

 

Исполнет услов за кредитоспособност

 

 - Без жиранти за кредити до 300.000 МКД

- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 300.000 до 450.000 МКД

- 2 кредитоспособни жиранти за кредити од 4500.000 до 600.000 МКД

Обезбедување
  • Траен налог од сметка на барателот 
  • Административна забрана од жирантот/те
  • БЕЗ МЕНИЦИ
*9,30% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 7,9%, рок на отплата 60 месеци, манипулативен трошок  2%, трошок за апликација од 600 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

 

Манипулативен трошок: 

  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ, минимум 1.000 МКД - Без манипулативни трошоци до 31.10.2017 година

Трошок за апликација:  

  • 600 МКД - се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не. 

Трошок за полиса од незгоди:

  • 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошоци за интеркаларна камата

Без трошоци за предвремена отплата