НЛБ Сребрен потрошувачки кредит

Сребрениот потрошувачки кредит е наменет за сите пензионери кои својата пензија ја примаат преку НЛБ Банка

Аплицирајте за НЛБ Сребрениот потрошувачки кредит и искористете ја промотивната понуда со 50% пониски трошоци за одобрување! 
Понудата трае до 31.05.2017 година!

Максимален износ

До 600.000 МКД

Рок на отплата

До 60 месеци

Годишна каматна стапка

7,9% (СВТ* 9,19%) 

Услов

Физички лица - пензионери кои примаат пензија на сметка во НЛБ Банка, вклучително и физички лица (резиденти) кои примаат странска пензија на сметка во НЛБ Банка      


Максимум до 72 год.старост до рок на отплата на кредитот

 
Месечниот ануитет <= 1/3 од пензија

 

 - Без жиранти за кредити до 100.000 МКД

- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 100.000 до 180.000 МКД

- 2 кредитоспособни жиранти за кредити од 180.000 до 600.000 МКД

Обезбедување
  • Траен налог од сметка на барателот 
  • Административна забрана од жирантот/те
  • БЕЗ МЕНИЦИ
*9,19% СВТ е пресметано за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 7,9%, рок на отплата 60 месеци, манипулативен трошок  2% и трошок за апликација од 900 МКД
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

 

Манипулативен трошок: 

  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ, минимум 1.000 МКД - 50% ПОНИСКИ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31.05.2017 ГОДИНА

Трошок за апликација:  

  • 600 МКД - се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не. 

Трошоци за интеркаларна камата

Без трошоци за предвремена отплата