НЛБ Сребрен потрошувачки кредит

Сребрениот потрошувачки кредит е наменет за сите пензионери кои својата пензија ја примаат преку НЛБ Банка

Информативна пресметка 

 

Аплицирај Online

 

Аплицирајте за НЛБ Сребрените потрошувачки кредити до 31 октомври и искористете ја промотивната понуда без трошоци за одобрување!

  

НЛБ Сребрен плус кредит вклучува „Сигурност плус“ осигурителна полиса и нуди пониска каматна стапка од НЛБ Сребрениот кредит.

Сигурност плус осигурувањето е достапно ексклузивно само во врзана продажба со НЛБ потрошувачките кредити и нуди поголема достапност на животното осигурување за сите клиенти корисници на потрошувачки кредити преку брзиот и лесен пристап во осигурувањето, без пополнување на здравствени прашалници и без вршење на дополнителни лекарски прегледи. Исто така, корисниците на ова осигурување ќе имаат олеснето плаќање на премијата за осигурување, преку месечните рати со кредитот, а износот на осигурената сума останува ист до крајот на отплата на кредитот (не се намалува со отплатата на кредитот). Како дополнителна придобивка, покрај животно осигурување, „Сигурност плус“ во себе вклучува и осигурување од незгода со покритие за повреди и траен инвалидитет, а клиентите ќе имаат можност да одберат и премиум пакет со покритие за операции.
 

Максимален износ

До 1.500.000 МКД

Рок на отплата

До 120 месеци (или до 74 годишна возраст)

Годишна каматна стапка

5,2% фиксна за првите 36 месеци

6,02% варијабилна за остатокот од периодот (НРКС + 5 процентни поени)*

Услов

Физички лица - пензионери кои примаат пензија на сметка во НЛБ Банка, вклучително и физички лица (резиденти) кои примаат странска пензија на сметка во НЛБ Банка      


Максимум до 74 год.старост до рок на отплата на кредитот

 

Исполнет услов за кредитоспособност

 

 - Без жиранти за кредити до 300.000 МКД

- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 300.000 до 450.000 МКД

- 2 кредитоспособни жиранти за кредити над 450.000 МКД

Обезбедување
 • Траен налог од сметка на барателот 
 • Административна забрана од жирантот/те
 • БЕЗ МЕНИЦИ
Придобивка

Бесплатната НЛБ haPPy кредитна картичка за првата година на користење


** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
*** Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,03%.

Трошоци

 

Манипулативен трошок: БЕЗ ТРОШОЦИ ПРОМОТИВНО ДО 31.10.2022

 • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на пензија преку НЛБ, минимум 1.000 МКД.

Трошок за апликација:  

 • 600 МКД - се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не.

Годишен трошок за „Сигурност плус“ осигурување на живот: Износот на годишната премија зависи од рангот во кој бараниот износ на кредит припаѓа, како и од одбраната опција за колективно Сигурност плус осигурување на живот со или без вклучени операции.

Трошоци за интеркаларна камата

Без трошоци за предвремена отплата


Потребни документи

Апликација

 

  

Максимален износ

До 1.500.000 МКД

Рок на отплата

До 120 месеци (или до 74 години возраст)

Годишна каматна стапка

5,5% фиксна за првите 36 месеци

6.02% варијабилна за остатокот од периодот (НРКС + 5 процентни поени)*

Услов

Физички лица - пензионери кои примаат пензија на сметка во НЛБ Банка, вклучително и физички лица (резиденти) кои примаат странска пензија на сметка во НЛБ Банка      


Максимум до 74 год.старост до рок на отплата на кредитот

 

Исполнет услов за кредитоспособност

 

 - Без жиранти за кредити до 300.000 МКД

- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 300.000 до 450.000 МКД

- 2 кредитоспособни жиранти за кредити над 450.000 МКД

Обезбедување
 • Траен налог од сметка на барателот 
 • Административна забрана од жирантот/те
 • БЕЗ МЕНИЦИ
Придобивка

Бесплатната НЛБ haPPy кредитна картичка за првата година на користење

* 6,43% СВТ за износ на кредит од 1.500.000 МКД, каматна стапка 5,5% фиксна за првите 36(триесетишест) месеци на користење и варијабилна од 6,02% за остатокот на периодот, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок 0%, трошок за апликација од 600 МКД и трошок за полиса од незгоди од 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот.
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.
***Како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”  на 25-ти во претходниот месец пред склучувањето на договорот за кредит. Доколку националната референтна каматна стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,03%.

Трошоци

 

Манипулативен трошок: БЕЗ ТРОШОЦИ ПРОМОТИВНО ДО 31.10.2022

 • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на пензија преку НЛБ, минимум 1.000 МКД.

Трошок за апликација:  

 • 600 МКД - се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не.

Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување:

 • 500 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Трошоци за интеркаларна камата

Без трошоци за предвремена отплата


Потребни документи

Апликација