НЛБ Сребрен потрошувачки кредит

Сребрениот потрошувачки кредит е наменет за сите пензионери кои својата пензија ја примаат преку НЛБ Банка

Аплицирајте за НЛБ Сребрениот потрошувачки кредит и искористете ја промотивната понуда со 50% пониски трошоци за одобрување! 
Понудата трае до 31.05.2017 година!

Максимален износ

До 600.000 МКД

Рок на отплата

До 60 месеци

Годишна каматна стапка

7,9% (СВТ* 9,19%) 

Услов

Физички лица - пензионери кои примаат пензија на сметка во НЛБ Банка, вклучително и физички лица (резиденти) кои примаат странска пензија на сметка во НЛБ Банка      


Максимум до 72 год.старост до рок на отплата на кредитот

 
Месечниот ануитет <= 1/3 од пензија

 

 - Без жиранти за кредити до 100.000 МКД

- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 100.000 до 180.000 МКД

- 2 кредитоспособни жиранти за кредити од 180.000 до 600.000 МКД

Обезбедување
  • Траен налог од сметка на барателот 
  • Административна забрана од жирантот/те
  • БЕЗ МЕНИЦИ
*9,19% СВТ е пресметано за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 7,9%, рок на отплата 60 месеци, манипулативен трошок  2% и трошок за апликација од 900 МКД
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

 

Манипулативен трошок: 

  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ, минимум 1.000 МКД - 50% ПОНИСКИ ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДО 31.05.2017 ГОДИНА

Трошок за апликација:  

  • 900 МКД - 500 МКД се наплаќаат при поднесување на апликацијата од страна на кредитобарателот независно дали кредитот ќе биде одобрен или не. 400 МКД се наплаќаат при исплата на кредитот.

Трошоци за интеркаларна камата

Без трошоци за предвремена отплата