НЛБ Наменски потрошувачки кредити

 

Максимален износ

До 320.000 мкд

Годишна каматна стапка

11,25% за кредити во мкд клаузула за неприматели на плата во НЛБ Банка (СВТ* 13,26% )

Рок на отплата

До 72 месеци

Услов

Редовно вработување 
Последна платена сметка за струја или телефон

 

1. За вработени кои примаат плата во НЛБ Банка:
- Без жиранти за кредити до 200.000 МКД
- 1 кредитоспособен жирант за кредити од 200.000 МКД до 320.000 МКД

2. За вработени кои не примаат плата во НЛБ Банка: 
- 1 кредитоспособен жирант

Услов за кредитоспособност:

Месечниот ануитет <= 1/3 од плата 

Обезбедување

Административна забрана и еден жирант

За зголемување на кредитоспособноста може да се вклучи ко-кредитобарател: исклучиво сопружникот

*13,26% СВТ за износ на кредит од 320.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 72 месеци, манипулативен трошок  2,5%, трошок за апликација од 800 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот приматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД 
  • 2,5% еднократна провизија за неприматели на плата преку НЛБ Банка, минимум 1.000 МКД

Трошок за апликација:

  • 600 МКД за приматели на плата 
  • 800 МКД за неприматели на плата

Трошок за полиса од незгоди:

  • 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Без трошоци за предвремена отплата

Трошоци за интеркаларна камата

 

Максимален износ

До 10.000 ЕУР

Годишна каматна стапка

6% + шестмесечен Еурибор, варијабилна годишна каматна стапка, но не помалку од 6% (СВТ* 6,79%)

Рок и начин на отплата

До 120 месеци 

Услов

- Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице во редовен работен однос вработенo во компании и институции прифатливи за Банката. 

- Препорачан услов за кредитоспособност: месечен ануитет <= 1/3 приходи на кредитобарателот (и ко-кредитобарателот*)

*Дополнително за зголемување на кредитоспособноста како ко-кредитобарател може да се вклучи сопружникот

 

Обезбедување

- Солемнизација - потврда на договор за кредит на нотар

- Tраен налог за наплата на обврски по кредит

БЕЗ МЕНИЦИ

Намена

- Подобрување на термо-изолацијата на домот (ѕидна, подна, покривна, фасадна)
- Поставување на нови-енергетски ефикасни прозорци и врати
- Системи за користње на соларна енергија или на геотермални и подземни води за греење / ладење
- Промена на грејни/разладни тела и на котли/пумпи за централно греење/ладење
- Вградување или промена на термостатски вентили на грејни/разладни тела

*6,79% СВТ за износ на кредит од 10.000 ЕУР, каматна стапка 6%, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок  2%, трошок за апликација од 800 МКД и 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка.

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • 2,0% еднократна провизија од износот на кредитот, минимум 1.000 МКД

Трошок за апликација:

  • 600 МКД (за приматели на плата)
  • 800 МКД (за неприматели на плата)

Трошок за полиса од незгоди:

  • 400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Без трошоци за предвремена отплата


Потребни документи

Апликација за ЕНЕРГО кредит