НЛБ Станбен кредит преку градежни фирми со кои банката има соработка

Максимален износ

Oд 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР

Рок на отплата

До 30 години  

Грејс период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

3,8% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,8% фиксна за четвртата и петтата година, 5,5% + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 5,5% 

 

3,5% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,5% фиксна за четвртата и петтата година, 5,5% + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот, но не помалку од 5,5% (кредити со ризико осигурување)

Учество

Минимално учество од 15% од купопродажната вредност на недвижноста*

Услов

 

Примател на плата во НЛБ Банка

- Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 1 рата <=1/3 од месечен приход 

Обезбедување

1. Хипотека на недвижност, предмет на купопродажба

2. Меница од барателот (ко-кредитобарателот/те)

3. Административни забрани

* Можност за кредитирање на станови во фаза на градба со Лист за предбележување

Трошоци
  • БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ!
  • БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА!
  • БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ХИПОТЕКА!
Трошоци за предвремена отплата
  • 0% за отплата со сопствени средства
  • 1% за отплата со средства од друга банка
Трошоци за апликација

600 МКД

Трошок за полиса од незгоди

400 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Градежни фирми со
кои банката има соработка

Настел
City Tower
Адора Инженеринг
Тим Инженеринг
Голден АРТ
City Plaza
American Construction
НЕЦЕ Петрол ДООЕЛ Скопје
САНИК Инженеринг ДООЕЛ Скопје

ТИМ ДОО Скопје
Пантер Билдинг ДООЕЛ Скопје
ОФИС КОМ ДОО Скопје
ТОП МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје
ГЛАНЗБАУ ИНГ ДООЕЛ
КАПИТОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО СКОПЈЕ
Мадера ЛТД ДОО Скопје
Бонанца Урбан ДОО Скопје

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба.