НЛБ Станбен кредит со повластени услови во соработка со одредени градежни компании

Максимален износ

Oд 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР

Рок на отплата

До 30 години  

Грејс период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

3,8% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,8% фиксна за четвртата и петтата година, 5,5 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот 

 

3,5% фиксна годишна каматна стапка за првите три години, 4,5% фиксна за четвртата и петтата година, 5,5 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот (кредити со ризико осигурување)

Учество

Минимално учество од 15% од купопродажната вредност на недвижноста*

Услов

 

Примател на плата во НЛБ Банка

Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 

Обезбедување

1. Хипотека на недвижност, предмет на купопродажба

2. Меница од барателот (ко-кредитобарателот/те)

3. Административни забрани

* Можност за кредитирање на станови во фаза на градба со Лист за предбележување

Трошоци
  • БЕЗ МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ!
  • БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРОЦЕНКА!
  • БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ХИПОТЕКА!
Трошоци за предвремена отплата
  • 0% за отплата со сопствени средства
  • 3% за отплата со средства од друга банка
Трошоци за апликација

600 МКД

Трошок за полиса од незгоди

1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво)

Градежни фирми со
кои банката има соработка

Настел
City Tower
Адора Инженеринг
Тим Инженеринг
Голден АРТ
City Plaza

ЕЛЕНА ЛУКА ХОМЕ Скопје 
American Construction

Фабрика Карпош АД Скопје
НЕЦЕ Петрол ДООЕЛ Скопје
САНИК Инженеринг ДООЕЛ Скопје

ТИМ ДОО Скопје

ЗСФ - КОМ ДООЕЛ Скопје
Пантер Билдинг ДООЕЛ Скопје
ОФИС КОМ ДОО Скопје
ТОП МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје
ГЛАНЗБАУ ИНГ ДООЕЛ
КАПИТОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО СКОПЈЕ
Мадера ЛТД ДОО Скопје
Бонанца Урбан ДОО Скопје

Каби Инвест ДОО Тетово

УБАВА ЗГРАДА ДОО Скопје

Два Брата Градители

Трго - Инжењеринг

ДАБАР ДООЕЛ

СУПЕРО ТРЕЈД ДООЕЛ Гостивар

Мега ДОО Куманово

Акустик ДОО Скопје

НЕСМАК Инженеринг ДОО Гевгелија

САС Инвест ДООЕЛ Гевгелија

Арт-Мас Гроуп ДООЕЛ

КАРА КОНСТРАКШН ДОО Скопје

АПЕКС ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје и АПЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје

Мастер Инженеринг ДООЕЛ Скопје

 

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба.
****Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06).