Автомобилски хипотекарен кредит

Годишна каматна стапка

За кредити во ЕУР
7,6% годишна каматна стапка (СВТ* 7,92%)

За кредити во МКД
9,9% годишна каматна стапка (СВТ* 10,42%)

Услов

До 67 год.старост (до рок на отплата)

   

1. Редовно вработување и хипотека со оценка за атрактивност 8, 9,10 

2. Редовно вработување и хипотека со оценка за атрактивност 6 и 7 и задолжително исполнет услов за кредитоспособност:

    

Задолжителна кредитоспособност: 1 рата=<1/3 од месечен приход

Без жиранти
Без ко-кредитобаратели (може да се вклучат по потреба)

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот (1,4:1 до 3:1)
Меница од барателот (и ко-кредитобарателот/те)

*7,92% СВТ е пресметано за износ на кредит од 50.000 ЕУР, каматна стапка 7,60%, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок  6.000 МКД и трошок за апликација од 800 МКД
*10,42% СВТ е пресметано за износ на кредит од 3.000.000 МКД, каматна стапка 9,9%, рок на отплата 120 месеци, манипулативен трошок  6.000 МКД и трошок за апликација од 800 МКД
**Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, надоместокот за одобрување и администрирање на кредитот (манипулативен трошок), надоместокот за аплицирање и обработка (трошок за апликација) и висината на договорната каматна стапка. 

Трошоци

Манипулативен трошок:

  • 6.000 МКД фиксна еднократна провизија 

Трошок за апликација:

  • 600 МКД (за приматели на плата)
  • 800 МКД (за неприматели на плата)


Трошок за проценка:

  • 2.000,00 МКД трошоци за проценка– се наплаќа единствено доколку кредитот е одобрен 


Трошок за предвремена отплата:

  • При целосна отплата: Без трошоци  
  • При делумна отплата: 

- за уплата поголема од 5%: Без трошоци
- за уплата помала од 5%: 4.000 МКД

Останати трошоци:

  • Меница од 500 МКД
  • Трошоци за осигурување согласно Тарифите на осигурителното друштво до конечно измирување на обврските на кредитот
  • Нотарски трошоци за Договорот за залог согласно Нотарска тарифа
  • Трошоци во врска со упис на залогот согласно Тарифите на соодветната јавна книга (судот или катастарот)