Фиксен депозит

Фиксен депозит за сите клиенти кои сакаат да ги орочат своите финансиски средства со фиксна каматна стапка на различен временски период.

Карактеристики

 • Валута: МКД и ЕУР
 • Рок на орочување: 18, 24 и 36 месеци
 • Минимален влог: 2.500 МКД / 50 ЕУР
 • Каматни стапки: фиксна каматна стапка
 • Припис на камата: месечно или рочно
 • Склучување на договор: во сите експозитури на Банката
 • Документ за идентификација: лична карта или пасош

Каматни стапки

Валута - МКД18 месеци24 месеци36 месеци
Фиксен депозит 1,6% 2,0% 2,4%

  

Валута - ЕУР18 месеци24 месеци36 месеци
Фиксен депозит 0,4% 0,6% 0,9%

 

*Каматните стапки се со важност од 15.01.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи согласно Одлуката за каматните стапки на НЛБ Банка АД Скопје.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица

Карактеристики

 • Наменет за клиенти на лично банкарство
 • Валута: МКД и ЕУР
 • Рок на орочување: 18, 24 и 36 месеци
 • Минимален влог: 2.500 МКД / 50 ЕУР
 • Каматни стапки: фиксна каматна стапка
 • Припис на камата: месечно или рочно
 • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
 • Документ за идентификација: лична карта или пасош

Каматни стапки

Валута - МКД18 месеци24 месеци36 месеци
Фиксен плус депозит 1,8% 2,2% 2,6%

 

Валута - ЕУР18 месеци24 месеци36 месеци
Фиксен плус депозит 0,6% 0,8% 1,1%

 

*Каматните стапки се со важност од 15.01.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи согласно Одлуката за каматните стапки на НЛБ Банка АД Скопје.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица