ТИБИ Постепено штедење

ТИБИ Постепеното штедење е детско штедење наменето за сите кои сакаат постепено да штедат за иднината на своите деца преку редовни месечни уплати.

Карактеристики

  • Валута: МКД, ЕУР
  • Рок на орочување: 5 години (со можност да го разрочите депозитот по истекот на првата година)
  • Минимален влог: 1.000 МКД / 15 ЕУР
  • Каматни стапки: основна каматна стапка и фиксен додаток. Фиксен додаток се добива за редовни месечни уплати
  • Припис на камата: еднаш годишно
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош на законскиот застапник и извод од матична книга на родените на штедачот (малолетното лице) 

Каматни стапки

ВалутаОсновна каматна стапкаФиксен додаток
1-ва год. 2-ра год. 3-та год. 4-та год. 5-та год.
МКД 1,10% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50%
ЕУР 0,70% 0,40% 0,50% 0,60% 0,80% 1,00%

 * Каматните стапки се со важност од 15.01.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица