ТИБИ Постепено штедење

ТИБИ Постепеното штедење е детско штедење наменето за сите кои сакаат постепено да штедат за иднината на своите деца преку редовни месечни уплати.

Карактеристики

  • Валута: МКД, ЕУР
  • Рок на орочување: 5 години (со можност да го разрочите депозитот по истекот на првата година)
  • Минимален влог: 1.000 МКД / 15 ЕУР
  • Каматни стапки: основна каматна стапка за депозити во МКД + фиксен додаток /  основна фиксна каматна стапка за депозити во ЕУР + фиксен додаток. Фиксен додаток се добива за редовни месечни уплати
  • Припис на камата: еднаш годишно
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош на законскиот застапник и извод од матична книга на родените на штедачот (малолетното лице) 

Каматни стапки

ВалутаОсновна каматна стапкаФиксен додаток
1-ва год. 2-ра год. 3-та год. 4-та год. 5-та год.
МКД 1,10% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50%
ЕУР 0,50% 0,40% 0,50% 0,60% 0,80% 1,00%

 * Каматните стапки се со важност од 10.07.2017 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво и се променливи за депозитите во МКД согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје. Кај депозитите во девизи,основните каматните стапки се фиксни.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица