НЛБ Нов депозит

НЛБ Нов депозит нуди каматна стапка која е во директна корелација со случувањата на финансиските пазари во земјата и странство.

Карактеристики

  • Валута: МКД, ЕУР
  • Рок на орочување: 13 месеци
  • Минимален влог: 2.500 МКД / 50 ЕУР
  • Каматна стапка: референтна (1 месечен ЕУРИБОР / Благајнички записи) + фиксен додаток / одбиток
  • Период на усогласување на каматната стапка: 2 пати годишно на 01.01. и 01.07, со примена на референтни каматни стапки од 31.12., односно 30.06
  • Реорочување: не се реорочува автоматски
  • Припис на камата: месечно или рочно
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош

Каматни стапки

До 20.000 ЕУР /

До 1.000.000 МКД

20-50.000 ЕУР /

1-3.000.000 МКД

Над 50.000 ЕУР /

Над 3.000.000 МКД

ЕУРИБОР +
Додаток ЕУР
Кам. стапка за ЕУР 

-0.368 
0,7 
(0,33%)
-0.368
0,8
(0,43%)
-0.368
0,9
(0,53%)

Благајнички запис - 
Одбиток МКД
Кам. стапка за МКД

3,75 
-2,25
(1,5%)
 3,75
-2,15
(1,6%)
 3,75
-2,05 
(1,7%)

* Каматните стапки се на годишно ниво со важност од 15.05.2017 година. Каматните стапки се прилагодуваат 2 пати годишно согласно промената на 1 месечен ЕУРИБОР за депозити во ЕУР и благајнички записи за депозити во денари.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица