НЛБ Проклик

Зголемете ја ефикасноста на работењето на Вашата компанија и рационално трошете го Вашето време и средства со НЛБ Проклик - Електронско банкарство за правни лица!

 

НЛБ Проклик - Електронското банкарство за правни лица овозможува брзо, едноставно и сигурно извршување на сите банкарски работи преку било кој компјутер приклучен на интернет, без потреба да доаѓате во Банка.Со НЛБ Проклик можете да вршите разни плаќања и да имате постојан увид на состојбата и движењата на Вашите сметки.
НЛБ Проклик преку технологии со високи безбедносни стандарди и дигитални сертификати овозможува сигурен и безбеден пристап и располагање со средствата на Вашите денарски и девизни сметки.

Основни информации

НЛБ Проклик – Електронското банкарство за платен промет во земјата Ви овозможува: 

 • Преглед на состојбата на Вашите денарски сметки
 • Преглед на прометот на ПОС терминалите
 • Преглед и состојба на прометот на Вашите бизнис картички
 • Преземање на изводи и архива на минати изводи
 • Безготовински налози за плаќање (ПП30, ПП50 и ПП53)
 • Можност за плаќање на налози со иден датум
 • Можност за продолжено време за доставување на налози
 • Можност за дефинирање на различни привилегии за секој поединечен корисник
 • Можност за колективен потпис

 

 

Трошоци и провизии

Трошоците и провизиите за платен промет за налозите извршени преку НЛБ Проклик - Електронското банкарство се од 50% до 70% поевтини отколку за хартиени налози извршени во експозитура.
 

ТАРИФНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ
Вид на налог Хартиени налози Електронски налози 
За налози извршени преку МИПС 255 МКД 110 МКД
За налози пратени преку клиринг-КИБС до 10 000 МКД 
над 10 001 МКД
36 МКД
46 МКД
15 МКД
20 МКД
За налози преку интерен клиринг до 10 000 МКД 
над 10 001 МКД
23 МКД
31 МКД
7 МКД
11 МКД
За трансакции на правни лица за исплата на плата Интерни
КИБС
7 МКД 4 МКД
12 МКД

 

ТАРИФНИК ЗА WEB ПОРАКИ
Вид на порака Поединечна цена
Извод / Состојба Бесплатно
Налог за плаќање 5 МКД

 

ТАРИФНИК ЗА ДОСТАВА                      

НА СМС ПОРАКИ
(доколку не е вклучена во пакетот)

5 МКД по доставена информација

 

ТАРИФНИК ЗА E-MAIL ПОРАКА

(доколку не е вклучена во пакетот)

5 МКД по доставена информација
 

Основни информации

НЛБ Проклик – електронското банкарство за платен промет со странство Ви овозможува: 

 • Преглед на состојбата и прометот Башата девизна сметка
 • Преземање на изводи и архива на минати изводи
 • Преземање на известување за приливи и нивни распоред
 • Плаќање со дознака 1450
 • Купување / продавање на девизи
 • Повлекување на SWIFT пораки
 • Можност за дефинирање различни привилегии за секој поединечен корисник
 • Можност за сопствен потпис

Што е потребно?

 • Да поседувате девизна сметка во НЛБ Банка АД Скопје
 • Пријава и Договор за користење на услугите на НЛБ Проклик - Електронското банкарство за платен промет со странство.

Трошоци и провизии

За користењето на услугите на НЛБ Проклик – платен промет со странство не се наплаќа месечна претплата, а провизиите за услугите на платниот промет со странство се во согласност со Одлуката за Тарифи и надоместоци на НЛБ Банка АД Скопје.

 

НЛБ Проклик веб сервисот овозможува истовремено работење и со денарската и со девизната сметка

Пакет понуди

 

НЛБ Банка зависно од Вашите потреби нуди различни типови на пакети за Електронско банкарство за правни лица.

 

ПакетSMSE-mailНалози за плаќање
вклучени во пакетот
Цена /месечно
Проклик еmail / Изводи / 99 МКД
/ 150 / 499 МКД
Проклик инфо / / / 0 МКД
Проклик мини поединечно поединечно поединечно 99 МКД
Проклик макси поединечно поединечно 100 599 МКД
Проклик 200 20 100 200 799 МКД
Проклик 500 50 200 500 1.600 МКД
Проклик 1000 200 300 1000 3.500 МКД
Проклик 2000 200 300 2000 7.000 МКД
Проклик 5000 200 300 5000 17.500 МКД
Проклик 10000 200 300 10000 35.000 МКД

*За наведениот број на налози вклучени во пакетот се наплаќа само провизија за платен промет за електронски налози преку НЛБ Проклик, без трошоци за електронско банкарство. За извршените налози, кои го надминуваат бројот наведен во пакетот, покрај провизија за платен промет, се наплаќа и трошок за електронско банкарство во износ од 5 МКД по налог. СМС и е-mail пораките кои го надминуваат бројот наведен во пакетот се наплаќаат по 5 МКД поединечно.

 

Потребни документи

Пријава за користење на НЛБ Проклик